دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دکتری تخصصی، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه پیام نور، کازرون، کازرون، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

4 کارشناسی ارشد، گروه برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22034/ijes.2016.43685

چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی و فراتحلیل تحقیقات مربوط به هویت ملی و برنامه درسی صورت گرفته است. با توجه به اینکه تقویت هویت ملی در دانشآموزان یکی از اهداف مهم آموزشی است، بسیاری از تحقیقات این امر را بررسی کردهاند؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی از نوع فراتحلیل، مهمترین تحقیقات در این زمینه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. نتایج این تحقیقات در مجلات تربیتی و میا نرشتهای انتشار یافته است و بیشتر روشهای مورد استفاده در این تحقیقات از نوع تحلیل محتوا بوده و از کتا بهای درسی به منزله جامعه و نمونه آماری پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از فراتحلیل نشان داد، نظام آموزشی و برنامه درسی در شکل دهی هویت ملی در دانش آموزان کارایی ندارند. با این حال راهکارهای ارائه شده در تحقیقات مذکور ضعیف است و بیشتر تحقیقات نتایج عدم توجه متعادل به » یا « عدم توجه کافی به مؤلفههای هویت ملی در برنامه درسی » خود را به صورت ارائه دادهاند. در نهایت به نظر میرسد، تحقیقات در این زمینه به « مؤلفههای هویت ملی در برنامه درسی بازنگری از بعد روششناختی و همچنین پردازش موضوعات نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Curriculum on the Formation of National Identity (Meta-Analysis Studies)

نویسندگان [English]

  • Sirous Mansouri 1
  • Meimanat Abedini Beltrek 2
  • Seyed Yousef Panjehband 3
  • Esmail Baensaf 4

1 PhD student, Department of Curriculum Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran.

2 PhD, Department, of Curriculum Planning, Payam Noor University, Kazerun, Kazerun, Iran.

3 PhD student, Department of Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran.

4 M.A, Department of Educational Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this article is to review and meta-analyze research related to national identity and curriculum. Considering that strengthening national identity in students is one of the important educational goals, many researches have investigated this; Therefore, the present article aims to analyze and evaluate the most important research in this field with a descriptive meta-analysis method. The results of this research have been published in educational journals and media, and most of the methods used in this research are of the content analysis type, and textbooks have been used as the population and statistical sample of the research. The results of the meta-analysis showed that the educational system and curriculum are not effective in shaping national identity in students. However, the solutions provided in the mentioned researches are weak and most of the researches have presented the results of not paying balanced attention to "or not paying enough attention to the components of national identity in the curriculum". Finally, it seems that the researches in this field need "the components of national identity in the curriculum to be revised from the methodological dimension as well as the processing of the issues."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific research
  • National identity
  • Curriculum
  • metaanalysis
  • Research journals