دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 مربی، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 کارشناس، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 کارشناسی ارشد، انجمن ترویج علم ایران، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2016.43682

چکیده

اختلالات روانی یکی از نگران یهای عمده جهان امروز است که سبب کاهش بهره وری سیستم آموزش و پرورش می شود . مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی با سلامت عمومی معلمان زن شاغل در مدارس شهر قدس انجام ش د. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است . حجم نمونه 131 نفر و نمونه گیری به روش خوش های بوده اس ت. جهت گردآوری  طلاعات از پرسشنام ههای استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ و و ضریب همبستگی ANOVA حمایت اجتماعی فلیپیس استفاده ش د. داده های جم عآوری شده با آزمو نهای آماری پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت . بدین ترتیب ، ارتباط حمایت اجتماعی با حیطه های علایم جسمانی ، اضطراب ، عملکرد اجتماعی ، افسردگی و سلامت عمومی کل با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بررسی ش د. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی با میانگین نمره اضطراب ، اختلاف آماری معنی دار و معکوس وجود دار د. همچنین ،در بین خرده مقیاس های مختلف سلامت عمومی اعم از علایم جسمانی ، اضطراب ، عملکرد اجتماعی ، افسردگی تنها بین حیطه اضطراب با حمایت اجتماعی ارتباط آماری معنی دار وجود دار د، به گونه ای که با افزایش سطح حمایت اجتماعی در کشده ، میزان اضطراب در بین معلمان کاهش می یابد . بنابراین ، به نظر می رسد با بکارگیری رویکردهای آموزشی و مداخله ای مناسب ، جلب مشارکت مسئولان و سازما نهای ذی ربط بتوان وضعیت سلامت روان معلمان کشور را بهبود بخشید .
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Support and Public Health of Female Teachers

نویسندگان [English]

  • Sima Esmaili Shahmirzadi 1
  • Giti Khoushehmehri 2
  • Monavar Moradian Sorkhkalai 3
  • Zeinab Moslemi 4
  • Mahtab Vakili Gorganroudi 5

1 PhD student, Department of Health Education and Health Promotion, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Instructor, Department of Health Education and Health Promotion, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 M.A Department of Health Education and Health Promotion, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 B.A, Department of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

5 M.A, Iranian Science Promotion Association, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Mental disorders are one of the major concerns in the world today, which causes a decrease in the productivity of the education system. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between social support and general health of female teachers working in the schools of Quds city. This research is a cross-sectional descriptive-analytical study. The sample size was 131 people and the sampling was done by random method. In order to collect information, Goldberg's standard public health questionnaires and Phillipis' social support ANOVA correlation coefficient were used. The collected data were analyzed with Pearson's statistical test. In this way, the relationship between social support and physical symptoms, anxiety, social functioning, depression and general health was investigated using Pearson's correlation coefficient test. The results showed that there is a statistically significant and inverse difference between social support and the average anxiety score d. Also, among the different subscales of public health, including physical symptoms, anxiety, social functioning, depression, there is only a statistically significant relationship between anxiety and social support, so that with the increase in the level of social support, the level of anxiety increases. It decreases among teachers. Therefore, it seems that the state of mental health of the country's teachers can be improved by using appropriate educational and intervention approaches, attracting the participation of relevant authorities and organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support
  • general health
  • Female teachers