دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2016.43680

چکیده

چکیده بخش عمدۀ هویت ملی توسط نظام آموزش و پرورش بازتولید می‌شود و کتب جامعه‌شناسی در این روند نقش مهمی ایفا می‌کنند. این پژوهش به نقش کتب جامعه‌شناسی 1و 2 در انتقال هویت ملی پرداخته است. روش تحقیق تحلیل محتوای کمی و کیفی و واحد تحلیل مضمون است. مؤلفه‌های هویت ملی عبارت‌اند‌ از: نمادها، وقایع و رخدادها، ارزش‌ها، میراث فرهنگی، مشاهیر و شخصیت‌ها. نتایج تحلیل کمی نشان می‌دهد که 378 مورد به هویت ملی اشاره شده است و کتاب جامعه‌شناسی 2، 65% مؤلفه‌ها را دربردارد. مؤلفۀ ارزش‌های ملی با 46% بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است. در بخش کیفی نیز تنوع مؤلفه ارزش‌های ملی بیشتر بوده و عملکرد کتاب جامعه‌شناسی 2 بهتر است. همچنین، نبود توازن در بیان مؤلفه‌ها، تنوع مؤلفه‌ها به‌ویژه ارزش‌های ملی، ضعف در اقناع‌سازی، محدودیت زمانی و مکانی مؤلفه‌ها، بی‌توجهی به شخصیت‌های علمی معاصر، بیان کلیشه‌ها و... برخی از نتایج تحقیق کیفی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National identity in sociology textbooks 1 and 2

نویسندگان [English]

  • Seyed Ziya Hashemi
  • Mojdeh Ghorbanalizade

چکیده [English]

Abstract Much of national identity is reproduced by education. In this regard, textbooks of sociology play an important role. The aim of this study is to investigate the role of textbooks of sociology 1 and 2 in the transfer of national identity. A qualitative and quantitative content analysis approach was employed to this study. Theme was considered as the unit of analysis and components of national identity were identified as symbols, events, values, heritage, celebrities and personalities. The results of quantitative analysis reveal that the national identity has been referred to in about 378 of cases. Textbook of Sociology 2 has allocated 65% of its component to national identity. National values are considered to be applied 46% more than other components. Qualitative findings show more diverse results with respect to the component of national values. Therefore performance of sociology textbook 2 is better in this respect. Some results of the qualitative analysis are imbalance in the expression of the variety of components, especially the national values, excessive use of images, lack of convincing, constraints of time and space components, lack of attention to contemporary scientific celebrities, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National identity
  • sociology text books
  • high school
  • Content
  • Analysis