دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مطالعات اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه جامعه شناسی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2016.43678

چکیده

هدف: نوگرایی تحولی در نظام ارزشی‌‌، ‌‌ شناختی و رفتاری افراد است که در اثر فرایند کلان نوسازی ایجاد می ‌ ‌شود و افراد را به ایفاکنندگان مؤثر نقش‌‌ها در سطح نهادی و سازمانی نوسازی تبدیل می‌کند و وجود آن یکی از عوامل مهم تسهیل‌کننده فرایند نوسازی و صنعتی شدن است‌. حال مسئله این است که اقشار مختلف جامعه در این شرایط چه میزان نوگرا شده‌اند؟ و این نوگرایی تحت ‌‌‌‌ تأثیر چه عواملی است؟ در این پژوهش نوگرایی از ترکیب نه متغیر علم‌گرایی‌‌، ‌‌ تساوی‌طلبی‌‌، ‌‌ گرایش جهانی‌‌، ‌‌ پیشرفت‌گرایی‌‌، ‌‌ استقلال‌طلبی‌‌، ‌‌ گرایش مدنی‌‌، ‌‌ گرایش دموکراتیک‌‌، ‌‌ ریسک‌پذیری و پذیرش تجربیات جدید بررسی می‌شود.
روش: روش این پژوهش کمی است و با استفاده از روش های مطالعه اسنادی و پیمایش استفاده شده است‌‌. ‌‌ جامعه آماری پژوهش‌‌ را دبیران زن دبیرستان­های شهر تهران تشکیل می دهند. ‌‌ جمعیت نمونه پس از نمونه‌گیری با استفاده از فرمول کوکران و سهمیه‌بندی مناطق به شیوه‌های آماری 260 نفر انتخاب شده است که از سه ناحیه آموزش و پرورش 2 و7 و16 نمادهای طبقات بالا‌‌، ‌‌ متوسط و پایین و با سهمیه‌بندی محاسبه شده است‌‌.
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش ‌‌.7 درصد جمعیت نمونه دارای نوگرایی با میزان بالا بوده ­اند‌‌.
نتیجه گیری: سال‌‌های تحصیل و پایگاه اجتماعی دو متغیری هستند که با میزان نوگرایی رابطه معنادار دارد و ارتباط معنادار سایر متغیرهای لحاظ‌شده، تأیید نشد‌‌. ‌‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Level of Modernization of Female High School Teachers in Tehran and the Factors Affecting It

نویسندگان [English]

  • Ameneh Sedighian Bidgoli 1
  • Zahra Rozi Bidgoli 2

1 Faculty member, Department of Social Studies, Research Institute of Cultural and Social Studies, Tehran, Iran.

2 M.A, Department of Sociology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Modernization is a change in the value, cognitive and behavioral system of people, which is created by the process of macro-modernization, and turns people into effective actors of roles at the institutional and organizational level of modernization, and its existence is one of the important factors that facilitate the process of modernization and It is industrialization. Now the issue is, how much have different sections of the society modernized in this situation? And this modernization is influenced by what factors? In this research, modernism is examined from the combination of nine variables: scientism, egalitarianism, global orientation, progressivism, independence, civic orientation, democratic orientation, risk taking, and acceptance of new experiences.
Methodology: The method of this research is quantitative and has been used using documentary study and survey methods. The statistical population of the research is made up of female high school teachers in Tehran. The sample population was selected after sampling using Cochran's formula and quotas of regions using statistical methods. 260 people were selected from the three education districts 2, 7, and 16 symbols of upper, middle, and lower classes and calculated with quotas.
Findings: According to the findings of the research, 7% of the sample population had a high degree of modernity.
Conclusion: years of education and social base are two variables that have a significant relationship with the degree of modernization, and the significant relationship of other included variables was not confirmed. ‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modernization
  • Modernism
  • Women
  • modern thought
  • teachers