دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2016.43677

چکیده

در سال‌های اخیر دگرگونی‌‌های بنیادی و اساسی در وضعیت زنان به وقوع پیوسته و منجر به تحولاتی در زمینۀ چندگانگی نقش‌ و جایگاه اجتماعی آنان در بخش‌‌هایی ‌از جامعه‌ شده است‌. برخی از پژوهشگران بر آن‌‌اند که نقش‌‌‌های چندگانه اجتماعی‌‌، شغلی و خانوادگی ‌ منابع گوناگونی هستند که منافع متعددی را در اختیار افراد قرار می ‌ ‌دهد و پاداش‌ها ‌ و امتیازت متعددی را به همراه آورده بر کیفیت زندگی ‌ زنان ‌‌ می‌افزایند‌. این پژوهش با بهره‌گیری از مبانی نظری تئوری کنش متقابل نمادی و با توجه به دیدگاه مارکز در زمینه تعادل نقش‌‌، به سنجش رابطه بین این متغیر و کیفیت زندگی زنان پرداخته است‌. جامعه آماری این بررسی متشکل از ‌ زنان شاغل‌‌، متأهل‌‌، دارای فرزند و ساکن در شهرسنندج است وحجم نمونه‌‌، 290 نفر از زنان شاغل در آموزش و پرورش شهرسنندج را دربرمی‌گیرد که به روش نمونه‌گیری تصادفی سهمیه ‌ ای انتخاب شده‌اند‌. بر اساس یافته‏‌های تحقیق، زنان با ازدواج‌‌ نه‌چندان زودهنگام خود (میانگین سن ازدواج 36/24) از فرصت‌های تحصیلی و شغلی خود به ‌ خوبی بهره برده و همراه همسرانشان‌‌، سرمایه‌‌‌های فرهنگی مطلوبی دارند و این امر به برقراری توازن بین نقش‌های خانوادگی و شغلی آنها کمک بسزایی کرده است‌. یافته‌‌‌ها نشان ‌‌ می‌دهد بین میزان تعادل در نقش‌‌‌های شغلی و خانوادگی و کیفیت زندگی زنان ارتباط معناداری وجود دارد‌. یافته‌‌‌های حاصل از رگرسیون ‌ چندگانه نیز حاکی از آن است که متغیر‌های میزان تحصیلات همسر و تعادل نقش‌‌، 36 درصد از واریانس متغیر کیفیت زندگی زنان را تبیین ‌‌ می‌کنند‌. با توجه به رابطه تحصیلات همسران و کیفیت زندگی زنان‌‌، ‌‌ می‌ توان دریافت زندگی زنان ایرانی تا حدود زیادی تحت تأثیر نگرش و رفتار‌های شوهرانشان در خانواده است که معمولاً شرایط دست‌یابی به فرصت‌‌‌های پیشرفت از طریق ‌ اشتغال را برای ایشان تسهیل کرده بر کیفیت زندگی آنان ‌‌ می‌افزاید‌. ‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Work-Family Balance and Quality of Life of Women Working in the Department of Education of Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Fariba Seydan 1
  • Sadieh Hesami 2

1 Faculty member, Department of Women's Studies, AlZahra University, Tehran, Iran.

2 M.A, Department of Women's Studies, AlZahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In recent years, fundamental changes have taken place in women’s status which consequently resulted in modification of women’s roles and their social standings in some sections of society. Some researchers believe that multiple social, career, and family roles are different resources accruing much benefit to individuals and bring about numerous privileges and rewards that improve women’s quality of life. The present study investigates the relationship between women’s role balance and their quality of life. To this end, the population of study consists of female teachers of the department of Education in Sanandaj city who are married and have children. The sample comprises of 290 individuals who were randomly chosen through quota sampling method.The selected women are all official employees working as teachers for the department of Education. Data is collected via a questionnaire. Findingsdisplay significant relationship between the extent of role balance and quality of life. The results of multiple regression analysis reveal that role balance and husbands’ education explain 36 percent of variance of women’s quality of life. The relationship between husbands’ education and women’s quality of life indicate that husbands’ attitude and behavior have significant effect on lives of women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job roles
  • family maps
  • role balance
  • Women
  • Quality of Life