دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2016.43676

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان‌های ‌اداری می‌پردازد. ادراک عدالت سازمانی دارای سه مؤلفه ادراک عدالت توزیعی، ادراک عدالت رویه‌ای، و ادراک عدالت مراوده‌ای در نظر گرفته شد و ابعاد رضایت شغلی نیز رضایت از ماهیت کار، رضایت از حقوق و مزایا، رضایت از سرپرست و مدیر، رضایت از ترفیعات، و رضایت از همکاران ‌است‌. نمونه مورد مطالعه 265 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و دانشگاه مازندران را شامل می‌شود.   یافته‌های ‌پژوهش نشان داد که ادراک عدالت سازمانی 2/62 درصد از تغییرات رضایت شغلی را توضیح می‌دهد. همچنین هر یک از مؤلفه‌های ‌ادراک عدالت سازمانی نیز ‌ تأثیر معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Relationship between Perceived organizational JUSTICE and its Components on Job Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Bizhan Zare 1
  • Tohid Dadkhah 2

1 Associate Professor, Department of Sociology, Kharazmi University, Tehran, Iran.

2 M.A, Department of Sociology, Khwarazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The main goal of this study is to examine the relationship between perceived organizational justice and job satisfaction of administrative staff. Perceivedorganizational justice comprises of three components, namely: distributive justice, procedural justice, and interactional justice. The dimensions of jobsatisfaction are: satisfaction of the nature of the work, satisfaction with pay and benefits, the consent of the administrator, promotion satisfaction, andsatisfaction of partners. The sample consisted of 265 employees who work at the office of Education of Mazandaran province and the University ofMazandaran. Findings indicate that organizational justice perception explains 62.2 percent of the changes in job satisfaction. Additionally, each of thecomponents of perceived organizational justice showed significant effect on job satisfaction. It becomes evident that there is a great consistency betweenthe employed theory and empirical findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Perception of organizational justice
  • Job Satisfaction
  • perception of distributive justice
  • perception of procedural justice
  • perception of interactional justice