دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2015.43674

چکیده

فرایند توسعة اجتماعی، جوامع در حال گذار، از جمله ایران را دستخوش تغییرات اجتماعی بنیادین و گستردهای ساخته و ماهیت بنیادین و فرایند سریع و ناموزون آن، تغییرات اجتماعی متعددی را برای این جوامع و خانوادهها در پی آورده است. پیشی گرفتن زنان نسبت به مردان در سطوح تحصیلی در جامعه در دهههای اخیر یکی از این تغیرات است. مقالة حاضر با بهرهگیری از روش موردپژوهی ابزاری، درصدد آزمون تئوریهای آرچر در مورد عاملیت فردی، نظریة منابع بلود و وولف، تئوری منابع در بستر فرهنگی رادمن، اجزای کنش پارسونز، تئوری عدمتعادل در ساختار خانواده و نظریة مبادله و همزمان بررسی نقش تحصیلات آکادمیک زنان در بروز تغییرات و بهدنبال آن، نحوة حل تعارض در زندگی زناشویی بوده است. نتایج تحقیق نشان میدهد تحصیلات دانشگاهی زنان چنانچه باعث تغییر در گرایش هنجاری آنان نسبت به نقشهای زناشویی گردد، در حالی که نگرش همسرانشان به نقشهای زناشویی تغییر نکرده باشد، ممکن است میزان تضاد در خانواده را افزایش دهد. اما در این میان، نقش زنان در مدیریت تضاد و برقراری تعادل در خانواده بسیار مؤثر است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of women's academic education in how to manage conflict in married life

نویسندگان [English]

  • Mansureh Azam Azadeh1
  • Maryam Rajabzadeh

چکیده [English]

The process of social development has made societies in transition, including Iran, undergo fundamental and extensive social changes, and its fundamental nature and rapid and uneven process have brought about numerous social changes for these societies and families. The advancement of women over men in educational levels in the society in recent decades is one of these changes. Using the instrumental case study method, this article tries to test Archer's theories about individual agency, Blud and Wolfe's theory of resources, Rodman's theory of resources in the cultural context, Parsons's components of action, theory of imbalance in family structure and exchange theory, and at the same time examines the role of women's academic education. In the occurrence of changes and following them, the method of conflict resolution in married life has been. The results of the research show that if women's university education causes a change in their normative attitude towards marital roles, while the attitude of their husbands towards marital roles has not changed, it may increase the level of conflict in the family. But in the meantime, the role of women is very effective in managing conflict and establishing balance in the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflict resolution method
  • education
  • normative orientation
  • women
  • instrumental case study