دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2016.43673

چکیده

  چکیده   یکی از شاخه­های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشم­گیری در توفیق و تعالی سازمان­ها دارد. از این­رو، پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان همبستگی میان ساختار منعطف، جو سازمانی اثربخش و فرهنگ­ پشتیبان و محرک خلاقیت و نوآوری به عنوان ابعاد سازمانی بر قابلیت­ها و انگیزش ­فردی کارکنان صورت پذیرفته است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی است که جامعۀ مورد پژوهش آن را تمامی کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان شامل می‌شود. نتایج حاصل از بررسی 402 پرسش‌نامه نشان می‌دهد که بین مؤلفه­های عوامل سازمانی ذکرشده با قابلیت و انگیزش فردی کارکنان آموزش و پرورش رابطه­ای معنادار وجود دارد؛ اما رابطه‌ای بین عوامل جمعیت‌شناختی و انگیزش فردی کارکنان به کارآفرینی دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Organizational Entrepreneurship in the Ministry of Education of Gillan

نویسندگان [English]

  • zahra nazarian
  • zahra nazarian

چکیده [English]

  Abstract   Entrepreneurship is considered as a major element in organization which undoubtedly plays a significant role inits improvement and success. In this regard, thepresent research aimed at investigating the relationship betweenorganizationalfactors – such as flexible structure, effective organizational climate, and supportive culture stimulating innovation- and employees’ individual ability and motivation. The study possesses a descriptive correlational survey design and participants were the whole staff of the Ministry of Education in Gillan. Results of the survey on 402 questionnaires obtained show that: There is a meaningful relationship between organizational factors and employees’ abilities as well astheir motivations. On the contrary,no relationship do exist between demographic factors and individual motivation of employees towards entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:entrepreneurship
  • Organizational Factors
  • Ministry of Education
  • Gillan