دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسنده

10.22034/ijes.2016.43672

چکیده

  چکیده   این مقاله برگرفته از پژوهشی با عنوان «راه‌های گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش درسطح کشور» و به روش توصیفی و سندکاوی انجام شده است. در این پژوهش از مصاحبه سازمان‌یافته و روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. مهم‌ترین اهداف این مقاله شناسایی کاستی‌ها و موانع مشارکت در درون و بیرون از آموزش و پرورش و ارائه پیشنهادهایی برای رفع این کاستی‌هاست. همچنین از نتایج حاصل از مصاحبه 263 نفر خیر مدرسه‌ساز در سراسر کشور در این خصوص استفاده به عمل آمد که همگی الهام‌بخش نگارنده در مورد تبیین موضوع بوده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان داد که کاستی‌های مشارکت به دو گروه، شامل کاستی‌های درونی و بیرونی آموزش و پرورش تقسیم ‌می‌شوند. کاستی‌های درونی ناشی از عوامل انسانی، ازجمله فعال نبودن مدیران و معلمان و دانش‌آموزان در امور مشارکت و نیز کاستی‌های ناشی از کارکردها و نگرش‌های مدیران ارشد آموزش و پرورش به مفهوم مشارکت است. نیز کاستی در ساختار تشکیلاتی و انجمن اولیا و مربیان و شوراهای آموزش و پرورش نیز در این خصوص تأثیرگذار است. همچنین کاستی‌هایی ناشی از عوامل بیرونی مؤثر در مشارکت وجود دارند که متأثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. پژوهشگر ضمن معرفی کاستی‌های فوق برای رفع آنها، پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Importance of Involvement in Education and the Ways to Alleviate the Shortcomings

نویسنده [English]

  • Nematallah Matin,

چکیده [English]

  Abstract   The present article is extracted from a study entitled “The Ways to Promote People’s Involvement in Education with an Emphasis on School-Building Philanthropists’ Viewpoints”. This national research was carried out through descriptive method and analysis of documents. Purposive sampling method was utilized and the instrumentation consisted of structured interview. The main objectives of the article were to identify the shortcomings and the main internal and external obstacles in the way of involvement as well as to propose suggestions for alleviating these shortcomings.Research findings on the subject under scrutiny as well as the results of 263 interviews with school-building philanthropists were analyzed and used. Results indicated that involvement shortcomings can be classified into two groups of internal and external ones. Inactive associationof school principals, teachers,and studentsin involvement as well as the Ministry of Education high-ranking authorities’ performance and attitude towards the concept of involvementare identified ashuman factors shaping internal shortcomings. Furthermore, the defects in organizational structure, Parents-Teachers Councils, and education councils play a role in this regard. The external shortcomings are also identified to be the result of economic, social, and cultural factors. Finally, the researcher has put forward suggestions for alleviating the shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words:involvement
  • education