دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2016.43669

چکیده

  چکیده   این پژوهش، با هدف بررسی رابطۀ میزان مشارکت معلمان در تصمیم‌گیری‌های شورای معلمان با مهارت‌های حرفه‌ای معلمان مقطع متوسطه پسرانه شهرستان اندیمشک انجام پذیرفت. ‌ ‌ پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی _ پیمایشی بوده و فرضیه‌های پژوهش با روش همبستگی بررسی شده است. ‌‌جامعه تحقیق شامل کلیه دبیران عضو شورای معلمان مقطع متوسطه پسرانه شهرستان اندیمشک به تعداد 70 نفر است که با استفاده از روش سرشماری کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ‌ ‌ اعتبار ابزار پژوهش به‌وسیله اعتبار محتوایی و روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. ‌‌ نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین میزان مشارکت معلمان در حوزه‌های تصمیم‌گیری شورای معلمان و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای آنها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی ‌‌‌‌‌‌‌نیز نشان ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌دهد که از میان متغیرهای تصمیم‌گیری‌های آموزشی، پژوهشی، رفاهی، سازمانی و اداری، همایشی به عنوان متغیرهای پیش‌بین، متغیر تصمیم‌گیری‌های آموزشی در پیش‌بینی‌کنندگی برای مهارت‌های حرفه‌ای معلمان نقش خوبی ا یفا ‌‌‌‌‌‌‌‌می‌کند. ‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of teachers' council in developing high-school teachers' professional skills

نویسندگان [English]

  • Faranak Omideeyan
  • Mahdi Pasandideh
  • Reza shariyan sagvandi

چکیده [English]

  Abstract   The present study aimed at investigating the relationship between the involvementof teachers in teachers’ council decision makingand the extent of development in their professional skills. The subjects were the whole population of the council (N= 70),and they were all male high-school teachers inAndimesk city.Utilizing a descriptivesurvey method, the researchers employed correlation approach to investigate the stated hypotheses.Data were mainly collected through two questionnaires the degree of teachers’involvement in teachers’ council decision making, and self-evaluation form and checklist for assessing teachers’ professional skills.The validity of instruments was measured by confirmatory and exploratory factor analysis. Results showed that therewere positive and significant relationshipsbetween the involvementof teachers in teachers’ council decision making and the extent of development in their professional skills.The regression analysis results demonstrated that teachers’ involvement in educational decision making is almost the best predictor for their professionalskills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:involvement
  • teachers’ council
  • high-school teachers
  • professional skills