دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
10.22034/ijes.2015.43666

چکیده

  تحلیل انتقادی عملکرد آموزش و پرورش رسمی در ایران     سید ضیاء هاشمی [1]   محسن غلامی [2]   چکیده   در این مقاله با اتکا به رویکردهای نظری جامعه ­ شناسی آموزش و پرورش، به ویژه نظریۀ انتقادی ایوان ایلیچ به بررسی نظری و تحلیلی عملکرد و سازوکارهای آموزش و پرورش رسمی در ایران پرداخته شده است. در این زمینه، ابتدا به مشکلات اجتماعی و آموزشی موجود اشاره شده است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سازوکارهای آموزش و پرورش نشأت گرفته‌اند. سپس، ضمن بررسی ارتباط مشکلات و معضلات موجود با سازوکارهای آموزشی، همراه با تحلیل نظری، مشخصه‌هایی از عملکردهای آموزشی نشان داده شده است که از عوامل اصلی بروز بی‌کارکردی‌ها و کژکارکردی‌های نظام آموزش هستند، در پایان رهنمودها و پیشنهادهایی برای بهبود و اصلاح آموزش و پرورش ایران ارائه شده است.   این مقاله بر آن است که نظام مدرک‌دهی و استخدامی کنونی، وجود روحیۀ انقیاد و انفعال نسبت به نظام سازمانی و نبود خلاقیت و نقادی را بررسی کند. در درون این نظام عناصری از قبیل بسته‌های آموزشی، انعطاف‏ناپذیری، حضور اجباری در کلاس‏ها و سایر فعالیت‏ها، آموزش طولانی و ..... منجر به بروز مشکلات متعدد آموزشی و اجتماعی شده‌اند که برای رفع آن­ها باید نظام مدرک‌دهی، فرآیندهای استخدامی و الگوهای آموزش و پرورش با هم بازنگری شوند تا بتوان به نظام آموزشی کارآمدتری دست یافت.       [1] . استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران zhashemi@ut.ac.ir   2. کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران   .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Functions of the Formal Education

چکیده [English]

  Functions of the Formal Education   A Critical Analysis of the Iranian Case     Seyed Zia Hashemi   Assistant Professor, Department of Sociology, University of Tehran   Email: zhashemi@ut.ac.ir     Mohsen Gholami   M.A. in Sociology, University of Tehran     Abstract   This article seeks to analyze the mechanisms of Iran’s education system, using the critical theories, especially that of Ivan Ilich. First, we discuss the social issues which can be traced to education system’s mechanisms, directly or either indirectly. Then these issues are analyzed through the lens of critical theories, during which the relationship between some traits of the mechanisms of Iran’s education system, its malfunctions and dysfunctions of the system are unraveled. Based on this analysis we propose some solutions to amend the education system.   Overwhelming emphasis that the state recruitment system puts on certificates makes people obey the rules of education system blindly in order to gain formal qualifications and certificates. Some traits of education system such as categorizing based on age and certificate, centralized curricular materials, hegemony of specialists, mandatory schooling, long years of education and schooling, and so on, sprang up numerous educational and social problems. The proposed solution is that education system and the state recruitment system must change radically in order to regain efficiency.                        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Education
  • Education System Mechanisms
  • Social Issues
  • Critical Theory
  • Ivan Illich