دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
10.22034/ijes.2015.43665

چکیده

  عضویت در شبکه­های اجتماعی و رضایت از زندگی در بین بازنشستگان سالمند آموزش­ و­ پرورش شهرستان جهرم   غلامرضا غفاری [1]   یلدا زبردست [2]   چکیده   در این مقاله عضویت در شبکه­های اجتماعی، سازوکاری برای رفاه و رضایت از زندگی در میان بازنشستگان سالمند آموزش و پرورش تلقی شده است. داشتن روابط اجتماعی و مشارکت در فعالیت­های اجتماعی عامل مهمی در رضایت فرد سالمند محسوب می­شود که در مقیاسی وسیع­تر بخش مهمی از کیفیت زندگی این افراد را تعیین می­کند.   در این پژوهش، از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده­ها استفاده شده است. جمعیت آماری پژوهش، سالمندان 60 سال به بالای عضو کانون بازنشستگان آموزش و پرورش شهرستان جهرم هستند که 201 نفر از این جمعیت، برای نمونه انتخاب شده­اند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که میانگین رضایت از زندگی در دو نوع شبکۀ خویشاوندی و غیر‌خویشاوندی تفاوت معنی­داری دارد. افزون بر این، پاسخگویان برخوردار از شبکه­های غیررسمی، رضایت بیشتری دارند. در مجموع، پیوندها و شبکه­های اجتماعی مقوم رضایت اجتماعی در بین سالمندان بازنشسته در حوزۀ مورد پژوهش است. با توجه به سهمی که شبکه­ها، چه رسمی چه غیررسمی در رضایت از زندگی سالمندان دارند، سیاست توانمندسازی بیشتر سالمندان برای مشارکت و ایفای نقش بیشتر در شبکه­­ها می­تواند سیاست مؤثری برای تقویت رضایت از زندگی در بین سالمندان باشد.         1 .دانشیار گروه برنامه­ریزی اجتماعی دانشگاه تهران، Ghaffary@ut.ac.ir   2 .کارشناسی ارشد برنامه­ریزی رفاه

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Academic Education and Cultural Capital Studying the Relationship

چکیده [English]

  The Academic Education and Cultural Capital   Studying the Relationship   Morteza Monadi   Associate Professor, Alzahra University     Abstract Culture or in the interpretation of Bourdieu (1989) cultural capital, includes level of education, physical and material elements of culture and habitus which are always found in cultural behaviors and activities such as watching TV, listening to music, going to the cinema, museum or a theater, reading books, newspapers, etc. Such acts requires objective material and cultural elements such as having a library, paintings, sculptures and antiques. Based on this, the members who have higher levels of education, should contain most of cultural goods of the consumers or as Adorno (1384) interpreted, cultural industries. This means that the universities, in addition to improving the level of individual’s knowledge, should increase their cultural capital and educational level.   This may occur in Western societies, but the two research projects conducted in Tehran, on the family and women's groups of different classes enjoying varying economic, social, cultural and educational levels, imply that there is not a considerable difference between the academic and non-academic individuals in the use of cultural goods. In other words, universities had not been able to increase the cultural activities of the people up to the level at which their cultural capital level is also raised.   Another important point is that the theories of ​​the Western world do not necessarily respond accordingly in our society because our society is in transition from a traditional path towards the modernization and finally to amodernity (Berman, 1389).            

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords : Cultural Capital
  • Cultural Goods
  • Academic Education
  • University