دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
10.22034/ijes.2015.43663

چکیده

  مقایسۀ سازگاری اجتماعی دانش­آموزان مدارس شبانه‌روزی و دانش‌آموزان مدارس عادی همجوار در استان سمنان     1-سید محمد حسین حسینی   2-معصومه مطور      چکیده   این پژوهش با هدف مقایسۀ سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی و دانش‌آموزان مدارس عادی همجوار و با روش تحقیق «مقایسه‌ای ـ پس‌رویدادی» انجام گرفته است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانش‌آموزان مدارس راهنمایی و متوسطۀ شبانه‌روزی و مدارس راهنمایی و متوسطۀ عادی همجوار آن­ها در استان سمنان می­شود، که از این جامعۀ آماری،557 دانش‌آموز مدارس شبانه‌روزی و 627 دانش‌آموز مدارس عادی همجوار به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای برای نمونۀ پژوهش انتخاب شده­اند. برای‌ گردآوری‌ داده‌های پژوهش نیز از مؤلفۀ سازگاری اجتماعی پرسشنامه «سازگاری سینها و سینگ» استفاده شده است که روایی و پایایی آن در سطح ملی و بین‌المللی مورد تأیید است. تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از تکنیک‌های توصیفی جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و آزمون استنباطی t گروه‌های مستقل و نرم‌افزار آماری SPSS انجام گرفته است .   بر اساس نتایج پژوهش، سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان پسر و دختر مدارس شبانه‌روزی کمتر از دانش‌آموزان مدارس روزانۀ عادی همجوار است. در مدارس شبانه روزی و هم در مدارس روزانه عادی همجوار، سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر و دختر با هم برابر است.    دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی(تربیت‌معلم تهران) و کارشناس پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران Hosseini261@gmail.com   کارشناس ‌ارشد برنامه‌ ریزی ‌درسی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Adjustment of Students in Boarding Schools and in Adjacent Regular Schools

چکیده [English]

  Social Adjustment of Students in Boarding Schools and in Adjacent Regular Schools     A Comparison Conducted in the Semnan province     Seyed Mohammad Hossein Hosseini   PhD student at Kharazmi University, Tehran, Iran     Masoomeh Matoor   M.A, Teachers Training University, Tehran, Iran       Abstract     This study compares the social adjustment of students in boarding schools and adjacent regular schools. The data was gathered by comparative ex post facto research method, using adjustment inventory of Sinha and Singh. The sample includes 557 students in boarding schools and 627 students in adjacent regular schools. For the data analysis we used descriptive and inferential statistics (independent samples T test). The results show that social adjustment of students in boarding schools (both boys and girls) is lower than students in adjacent regular schools. Social adjustment of boys and girls in both boarding schools and in adjacent regular schools are equal.                    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Adjustment
  • students
  • Boarding Schools
  • Adjacent Regular Schools
  • Semnan Province