دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2015.43660

چکیده

     چکیده

  هدف عمدۀ این پژوهش، سنجش رابطۀ تکالیف رشدی چرخۀ حیات خانوادۀ طلاق و بروز مشکلات عاطفی ـ رفتاری در کودکان است. خانواده اولین و بنیادی‌ترین نهاد تأمین‌کنندۀ سلامتی برای آحاد اجتماعی است و بستر رشد کودکان را فراهم می‌آورد؛ بروز طلاق تغییرات زیادی را بر آن تحمیل می­کند. همچنین، بر پیچیدگی وظایف و تکالیف رشدی خانواده می‌افزاید و تغییر شکل آن، تمامی اعضا و به­ویژه شرایط عاطفی ـ رفتاری کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جامعۀ آماری این پژوهش، دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانۀ منطقۀ 12 آموزش و پرورش شهر تهران است. به­این منظور، با 105 والد سرپرست فرزندان طلاق 12- 6 سال، مصاحبه به عمل آمده است و برای سنجش مشکلات رفتاری ـ عاطفی کودکان از فهرست رفتاری آخنباخ و پرسش‌نامۀ فرزندپروری استفاده شده است.

  بر اساس یافته‌های پژوهش، 43 درصد از کودکان دچار اختلالات عاطفی ـ رفتاری هستند و این متغیر، با تکالیف رشدی اضافی خانواده طلاق، همبستگی بالایی دارد. از میان متغیرهای مستقل پژوهش، متغیر بازسازی شبکۀ حمایت اجتماعی و ترتیب دیدار با والد غیرسرپرست ،24/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می­کنند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که چگونگی و کیفیت مراقبت و والدگری بعد از طلاق، به خودی خود ازتجربه جدایی و طلاق مهم­تر است و تأثیرات بسیاری بر بروز مشکلات رفتاری ـ عاطفی کودکان دارند.

  

  
  [1] . استادیار، دانشکده علوم اجتماعی-اقتصادی، دانشگاه الزهرا. fariseyedan@gmail.com

  [2] . کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Child's Behavioral Difficulties and Developmental Tasks of the Family Life Cycle in the Post-Divorce Family

چکیده [English]

  The Child's Behavioral Difficulties and Developmental Tasks of the Family Life Cycle in the Post-Divorce Family

  Studying the Relationship in Primary School Pupils of District 12 of Tehran

  

  Fariba Seyedan

  

  Assistant Professor, Alzahra University, Email: fariseyedan@gmail.com

  Azam Oladi Ghaedkolaei

  

  M.A. in Women’s Studies, Alzahra University  

  Abstract

  

  .The main purpose of this study is to investigate the relationship between child's behavioral difficulties and developmental tasks of the family life cycle in the post-divorce family. Using the survey method, the study’s sample consists of 105 primary-school pupils 6 to 12 years of age from District 12 in the city of Tehran, whose parents had divorced. The mother or father who has custody of the child filled out two questionnaires: Achenbach Scale (CBCL) for child affective-behavioral difficulties and the Naghashian’s Child Rearing questionnaire.

  Findings show a significant relationship (r=0/410) between child's behavioral difficulties and developmental tasks. The results of multiple regression analysis indicate that improvement of social support network and the occurrence of regular visits with mother or father, who does not have the child’s custody, are the main predictors of child's behavioral difficulties. Based on the results of the study, the quality of developmental tasks over the family life cycle and child rearing are more important than the experience of separation and divorce. These factors have several effects upon child's behavioral difficulties.  Keywords: Divorce Behavioral Difficulties Developmental Tasks, Family Life Cycle Child Custody

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Divorce
  • Behavioral Difficulties
  • Developmental Tasks
  • Family Life Cycle
  • Child
  • Custody