دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2015.43658

چکیده

  این مقاله، به بررسی عوامل مو ثر بر تفکر انتقادی در بین دانش­آموزان شهر مشهد می­ پردازد. در این پژوهش، بر اساس دیدگاه­های نظریه­پردازانی مانند: هابرماس، بوردیو، ویلیام پری، فریره، لیپمن، اینس و... شاخص‌های تأثیر­گذار بر تفکر انتقادی گزینش و بررسی شدند. این شاخص‌ها عبارت­اند از: گرایش­های تحصیلی، انتظارات ذهنی در دو بعد انتظارات از مدرسه و انتظارات از رشتۀ تحصیلی، انگیزۀ تحصیلی، سطح مدرسه، انسجام اجتماعی درون مدرسه، تعهد، معلم در دو بعد شیوۀ تدریس و ویژگی­های ظاهری، عقلانیت، گفت­وگو در دو بعد مکان گفت­وگو و نحوۀ گفت­وگو، امکانات مدرسه، سرمایۀ فرهنگی.   یافته­های پژوهش بنابر محاسبۀ توزیع فراوانی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره، و تحلیل مسیر به دست آمده است.     [1] . استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا afsane_kamali@yahoo.com   [2] . کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Critical Thinking of High School Students in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Kamali
  • Zahra Khavari

چکیده [English]

  This article reviews the factors affecting critical thinking of students in Mashhad. In this study based on theoretical viewpoints of Habermas, Bourdieu, Lipman, Perry, Maiers, Vinche, Dewey, and Ennis, the effective indicators of critical thinking were selected and studied. These indicators are educational tendencies, mental expectations of school and educational major, academic motivation, school level, social cohesion inside the school, commitment, teaching method, rationality, place and methods of dialogue, school facilities, and cultural capital.   The method of study is survey and the tool for gathering data is questionnaire. The sample is composed of 380 high school students in Mashhad, who were selected randomly. Findings are attained based on the frequency distribution, Pearson correlation coefficient, multivariate regression analysis, and trajectory analysis. The results of multivariate regression analysis indicate that rationality and teaching method are the main predictors of critical thinking of students.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : critical thinking
  • mental expectations
  • teacher
  • rationality
  • Social Cohesion
  • commitment