دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2015.43656

چکیده

  این پژوهش به مطالعۀ مسئولیت­پذیری نوجوان با توجه به جامعه­پذیری در خانواده در دو گروه پسر و دختر می­پردازد. این مطالعه در بخش مسئولیت­پذیری و جامعه­پذیری از نظریات چلبی و پارسنز استفاده کرده است. مدل درنظرگرفته­شده شامل متغیرهای اصلی شیوه­های جامعه­پذیری (آموزش، تقلید و تلقین)، مسئولیت­پذیری والدین، جنسیت، و متغیرهای زمینه­ای چون میزان تحصیلات و اشتغال والدین، رابطۀ گرم و حمایتی بین والدین و نوجوان و عضویت درگروه است که به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر مسئولیت­پذیری نوجوان دخالت داده شده است.   این پژوهش با استفاده از روش پیمایش در بین 375 دانش­آموز دختر و پسر مقطع دبیرستان منطقۀ 15 شهر تهران انجام شده است. نتایج ضمن تأیید فرضیه­های اصلی نشان می­دهد که متغیر شیوۀ آموزش از بین شیوه­های جامعه­پذیری خانواده بیشترین اثر را بر میزان مسئولیت­پذیری نوجوان دارد. پدر و مادر به عنوان الگوی رفتاری نوجوان بر مسئولیت­پذیری نوجوان تأثیر می­گذارند؛ به این معنا که هرچقدر والدین مسئولیت­پذیر باشند فرزند نوجوانشان مسئولیت­پذیرتر است. جنسیت با میزان مسئولیت­پذیری نوجوان رابطه دارد؛ با وجود اینکه در این نمونه هر دو گروه دختران و پسران مسئولیت­پذیری متوسط و پایین دارند، آزمونها نشان از این دارد که مسئولیت­پذیری دختران نسبت به پسران بیشتر است. همچنین متغیر رابطۀ گرم بین والدین و نوجوان با میزان مسئولیت­پذیری نوجوان رابطۀ مستقیم دارد؛ چنانکه هرچه رابطۀ بین والدین و نوجوان گرم­تر باشد میزان مسئولیت­پذیری وی افزایش می­یابد.   1. استاد جامعه­شناسی دانشگاه الزهرا M_SAFIRI@yahoo.com   [2] . کارشناسی ارشد مطالعات زنان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adolescent’s Responsibility and Its Relationship to the Methods of Socialization in Family

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Shafiee
  • Akram Cheshmeh

چکیده [English]

  This research investigates adolescent’s responsibility with regards to socialization in the family among boys and girls. The study is based on Chalabi and Parsons’s theories. The model contains main variables of socialization method (tuition, imitation, and inculcation), parents’ responsibility, gender, background variables such as parents’ level of education level and occupation, warm and supportive relationship between parents and adolescents and group membership.   This is a survey study. Sample size includes 375 high school students in region 15 in Tehran. Findings confirm main hypothesis and show that the variable of tuition method has the most impact on the adolescent’s responsibility. Parents as adolescent’s behavioral model have a significant effect on adolescents’ responsibility. Gender is also related to the adolescents’ responsibility amount. Although the amount of responsibility of both girls and boys is lower than average, girls have slightly higher levels of responsibility than boys. The variable of warm relationship between parents and children has direct relationship with the amount of adolescents’ responsibility it means that warmer relationship between parents and adolescent increases adolescents’ responsibility amount.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: responsibility
  • Socialization
  • Adolescent