دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

10.22034/ijes.2016.43653

چکیده

  در آموزش و پرورش دانش‌آموزان علاوه بر خواندن و نوشتن نیازمند یادگیری هنرِ زندگی کردن با یکدیگر و مهارت‌های لازم برای زندگی اجتماعی هستند و این باید در برنامه تحصیلی در نظر گرفته شود . آشنایی با این مهارت و عوامل تأثیر ‌ گذار بر آن می‌تواند اولین قدم برای هر نوع برنامه ‌ ریزی در این زمینه باشد. این مقاله تحقیقی در پی بررسی عوامل مؤثر بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان به عنوان یکی از بایسته‌ها و مهارت‌های اجتماعی است. در این پژوهش بر اساس الگوی نظری تحقیق اثر متغیرهای انصاف، رابطۀ گرم، فرصت خودمختاری، عزت نفس، خودپنداره و خودمختاری ادراک‌شده به عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان بررسی می‌شود   360 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان ورامین، از بین مدارس عادی وسط شهر، عادی حاشیۀ شهر، غیرانتفاعی، نمونه، شاهد و تیزهوشان، جمعیت نمونۀ این مطالعه را تشکیل می‌دهند. نتایج تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که مهمترین متغیر مؤثر بر میزان مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان، خودمختاری ادراک ‌ شده است، به این معنی که افرادی که درک بالایی از کنترل دارند، مسئولیت‌پذیرتر هستند. متغیرهای رابطۀ گرم و انصاف اولیای مدرسه و پذیرفتن نقش فعال دانش‌آموزان (فرصت خودمختاری) در مدرسه، به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق تأثیر بر عزت نفس، خودپنداره و خودمختاری ادراک‌شده، بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان تأثیر معنادار دارند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between self-esteem, autonomy, instructor fairness and student responsibility

نویسندگان [English]

  • ِGholam-Abbas Tavassoli
  • Masoud Chalabi
  • Davood Ebrahimpoo
  • Sakineh Khoramdel

چکیده [English]

     Abstract:   Responsibility is an important precondition of favorable social behavior and promoting student achievements. This inquiry is intended to study the factor affecting student responsibility. The independents variables in the present study include fairness, warm relationship, and opportunity for autonomy, self-esteem, self-concept and perceived autonomy. Survey method is employed for data collect, 360 female students of guidance school residing in Varamin were studied, Structural equation modeling is employed for data analysis, Path analyses show that the significant relationship between perceived autonomy and responsibility, Finds also show that student self-esteem and self-concept, instructor fairness, warm relationship and opportunity for autonomy had directly and indirectly affected student responsibility.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: responsibility
  • fairness
  • Autonomy
  • self-esteem
  • warm relationship
  • self-concept