دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 . گروه تکنولوژی آموزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه، ایران

2 دکترای فلسفه دین، گروه معارف، پردیس شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه، ایران

3 گروه علوم تربیتی، پردیس شهید رجایی، دانشگاه فرهنگیان، کرمانشاه، ایران.

10.22034/ijes.2018.252424

چکیده

الگوهای ارتباطی والدین با کودکان می تواند شخصیت فرزندان را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد ویژگی های رفتاری مثبت یا منفی شود. چگونگی برخورد والدین، اثرات طولانی بر رفتار، عملکرد، انتظارات و در نهایت بر شخصیت افراد در آینده دارد.این پژوهش با عنوان «نقش الگوهای ارتباطی والدین در میزان خلاقیت هیجانی دانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان» است. هدف عمده پژوهش بررسی نقش الگوهای ارتباطی والدین بر میزان خلاقیت هیجانی جامعه مورد مطالعه می باشد. ازنظرهدف کاربردی و براساس نحوه ی جمع آوری داده ها غیرآزمایشی وتوصیفی ازنوع همبستگی است. جامعه ی آماری در این پژوهش دانش آموزان دختر پایه دوم، دوره دوم دبیرستان شهرکرمانشاه است. تعداد نمونه 100 نفر است که به روش خوشهای مرحلهای انجام شد. نتایج نشان داد که الگوی ارتباطی همنوایی نقش مثبتی در میزان خلاقیت هیجانی دانش آموزان وپیشرفت تحصیلی آنها دارد، اما الگوی ارتباطی گفت و شنود در میزان خلاقیت هیجانی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها نقش مثبتی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the role of dialogue pattern, conformity and communication pattern in the level of creativity

نویسندگان [English]

  • Bahareh Moradi 1
  • Sajad Zanganeh tabar 2
  • Javad Jahan 3

1 Department of Educational Technology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

2 Ph.D. in Philosophy of Religion, Islamic Studies Department, Shahid Rajaee Campus, Farhangian University, Kermanshah, Iran.

3 Ph.D. in Curriculum Development, Department of Education, Shahid Rajaee Campus, Farhangian University, Kermanshah, Iran.