دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه برنامه درسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

3 عضو هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

10.22034/ijes.2020.251632

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز بود.
روش: این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، تحقیق توسعه ای محسوب می شود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی (تمام وقت) برنامه درسی، در دانشگاه های دولتی و آزاد شهر تهران و برنامه ریزان درسی سازمان تالیف کتب درسی آموزش و پرورش و دبیران ریاضی پایه هشتم شهر شیراز در سال 1396 بود که با روش غیر تصادفی 20 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به صورت حضوری به آنها مراجعه شد.جهت گرداوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی با نظرات خبرگان و پایایی با روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کیفی و معادلات ساختاری و نرم افزار PLS2 استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل ارائه شده شامل مولفه های آموزش (تدریس) ،برنامه ریزی آموزش ،راهنمایی و مشاوره ،مدیریت و رهبری آموزشی و ارزیابی فراگیران است که بر بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز تاثیر دارند.
نتیجه گیری: نتایج برازش مدل حاکی از مناسب بودن مدل می باشد.
کلمات کلیدی: عملکرد دبیران، پیشرفت دانش آموزان، آزمون های
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model to improve the performance of math teachers in order to improve the eighth grade students in the Tims international tests

نویسندگان [English]

  • Zeinab khaton Afrasyabi 1
  • Nematollah Mosa pour 2
  • Maryam Safarnavade 3

1 Ph.D. Student, Department of Curriculum, Science and Research Department, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Faculty Member, Hormozgan University, Hormozgan, Iran (Corresponding ,

3 Faculty member of the Deputy Minister of Education of the Ministry of Health and Medical Education