دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره راهنمایی وفلسفه تعلیم وتربیت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه تعلیم وتربیت اسلامی ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه برنامه ریزی درسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت، تهران، ایران

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحدتهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/ijes.2021.541747.1183

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت جامعه‌پذیری دانش‌آموزان در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت انجام شد.
روش ‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش سند تحول بنیادین نظام تعلیم‌وتربیت و خبرگان نظام تعلیم‌وتربیت و مدیریت آموزشی استان بوشهر در سال 1399 بودند. علاوه بر سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت، نمونه پژوهش طبق اصل اشباع نظری 16 نفر بدست آمد که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها با کمک مرور اسناد و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری که روایی آن با روش مثلث‌سازی تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین سه کدگذار 88/0 بدست آمد و با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار MAXQDA-12 تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن بود که برای جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی 48 شاخص، 9 مولفه و 2 بعد استخراج شد. بعد درون‌فردی شامل چهار مولفه ارتباطات و تعامل، خلاقیت و مهارت، نگرش و خانواده و بعد محیطی شامل پنج مولفه مدرسه، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ارزشی و فرهنگی بود. در نهایت، با توجه به ابعاد و مولفه‌ها، نظام بازخورد و اصلاح، فلسفه و اهداف، مراحل اجرایی الگو و سازوکار اجرایی الگو، الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت ترسیم شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی جهت بهبود جامعه‌پذیری دانش‌آموزان از طریق الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت ضروری می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Socialization Pattern of High School Students based on the Sociological Foundations of the Document of Fundamental Transformation in the Education System of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Alimorad Karami 1
  • Masomeh Samadi 2
  • Mohammad Armand 3
  • Fahimeh Ansarian 4

1 PhD Student, Department of Counseling and Philosophy of Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Islamic Education, Institute of Education Studies, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Curriculum Planning, Humanities Research and Development Research Institute, Tehran, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: One of the most important organizations that play an important role in the socialization of people is the organization or education system, which is often implemented through the content of the curriculum and teachers. Through socialization, adolescent students learn how to introduce, control, and manage their emotional, emotional, and social expression and revise their beliefs, values, and norms. The education and training system and schools through official curriculum and hidden curriculum cause the socialization of students. Considering the importance of students' socialization in the education system of the Islamic Republic of Iran, the present study was conducted with the aim of designing a socialization pattern of high school students based on the sociological foundations of the document of fundamental transformation in the education system.
Methodology: The present research in terms of time was cross-sectional, in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was the document of the fundamental transformation of the education system and the experts of the education system and educational management of Bushehr province in 2020 year. In addition of document of the fundamental transformation in the education system, the research sample according to the principle of theoretical saturation was obtained 16 people who were selected by purposive sampling method. Data were collected by reviewing documents and semi-structured interviews, which its validity was confirmed by the triangulation method and its reliability by the agreement coefficient method between the three coders was obtained 0.88 and were analyzed by the thematic analysis method in MAXQDA-12 software.
Findings: The results indicated that for the socialization pattern of high school students based on the sociological foundations were extracted 48 indicators, 9 components and 2 dimensions. The intra-individual dimension were included four components of communication and interaction, creativity and skill, attitude and family and the environmental dimension were included five components of school, economic, social, political and value and cultural. Finally, according to the dimensions and components, feedback system and reform, philosophy and aims, pattern implementation stages and pattern implementation mechanism, the socialization pattern of high school students based on the sociological foundations of the document of fundamental transformation in the education system was drawn.
Conclusion: According to the results of the present study, planning to improve the students' socialization is necessary through the socialization pattern of high school students based on the sociological foundations of the document of fundamental transformation in the education system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • Students
  • Sociological
  • Document of Fundamental Transformation
  • Education System
Akhlaghi A, Saleh SedghPour B, Navid Adham M. (2020). Future study of the fundamental reform document of education implementation: The 2025 perspective. Journal Strategic Studies of Public Policy, 10(34): 56-81. (In Persian)
Ebrahimi Moghadam N, Dorrani K. (2018). Teleological evaluation contents of social skills in document of fundamental reforms in education. Organizational Culture Management, 16(2): 283-304. (In Persian)
Ghorbani A, Jomenia S. (2018). The role of social factors (family, school, peer group) in socialization of students in Golestan province. Journal of Applied Sociology, 29(70): 113-128. (In Persian)
Hazeri AM, Sharifi E. (2009). Examine the experience of socialization first and second year students in Tehran high schools for boys and comparison with the two previous generations. Iranian Journal of Sociology, 10(4): 43-72. (In Persian)
Kizgin H, Jamal A, Rana N, Dwivedi Y, Weerakkody V. (2019). The impact of social networking sites on socialization and political engagement: Role of acculturation. Technological Forecasting and Social Change, 145: 503-512.
Leidner DE, Gonzalez E, Koch H. (2018). An affordance perspective of enterprise social media and organizational socialization. The Journal of Strategic Information Systems, 27(2): 117-138.
Mahdie A, Hemmati R, Vedadhir A. (2016). Academic socialization process of doctoral students in University of Isfahan: A grounded theory study. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22(1): 45-73. (In Persian)
Maria M. (2015). Factors influencing socialization process into international team. Master Thesis, Johannes Kepler Universital Linz.
Mirjalili SMA, Foroughi Abri AA, Gholizadeh A, Yarmohammadian MH. (2017). Analyzing the socialization position in the high school social sciences textbooks based on the educational ideas of Motahari. Research in Curriculum Planning, 54: 22-34. (In Persian)
Mokhtarpour M. (2020). Sociological explanation of social factors affecting sports socialization. Cultural-Social Studies of Olympic, 1(1): 125-155. (In Persian)
Moote R, Anthony C, Ford L, Johnson L, Zorek J. (2021). A co-curricular interprofessional education activity to facilitate socialization and meaningful student engagement. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 13(12): 1710-1717.
Moradi F, Rahmani J, Shamshiri MR. (2018). Critique and review of the policy of social ideals of education in the country based on the document of fundamental transformation of education. Quarterly Professional Journal of Social Sciences, 12(3): 357-370. (In Persian)
Quinton WJ. (2020). So close and yet so far? Predictors of international students’ socialization with host nationals. International Journal of Intercultural Relations, 74: 7-16.
Rajesh KP. (2021). Social movement studies in India, within and beyond sociology: Proposing postcolonial political sociology as an evolving framework. Asian Journal of Social Science, 49(1): 1-8.
Rasekh K, Ghorbani A, Mahuri M. (2019). The impact of educational environment and mass media on political socialization of students in Shiraz University. Bi-quarterly Journal of Political Knowledge, 15(1): 81-101. (In Persian)
Seiffert-Brockmann J, Thummes K. (2017). Self-deception in public relations. A psychological and sociological approach to the challenge of conflicting expectations. Public Relations Review, 43(1): 133-144.
Szkody E, Steele EH, McKinney C. (2020). Links between parental socialization of coping on affect: Mediation by emotion regulation and social exclusion. Journal of Adolescence, 80: 60-72.
Thelamour B, Mwangi CAG. (2021). “I disagreed with a lot of values”: Exploring Black immigrant agency in ethnic-racial socialization. International Journal of Intercultural Relations, 85: 26-36.
Toro JD, Wang MT. (2021). Longitudinal inter-relations between school cultural socialization and school engagement: The mediating role of school climate. Learning and Instruction, 75: 1-12.
Tu KM, Cai T, Li X. (2020). Adolescent coping with academic challenges: The role of parental socialization of coping. Journal of Adolescence, 81: 27-38.
Valiente C, Swanson J, Delay D, Fraser AM, Parker JH. (2020). Emotion-related socialization in the classroom: Considering the roles of teachers, peers, and the classroom context. Developmental Psychology, 56(3): 578-594.
Wang M, Liang Y, Zhou N, Zou H. (2019). Chinese fathers' emotion socialization profiles and adolescents' emotion regulation. Personality and Individual Differences, 137: 33-38.
Yari M, Oladian M, Safari M. (2021). Designing a model for assessing the performance of education managers based on the fundamental reform document of education. Jundishapur Education Development Journal, 12(Special Issue): 133-144. (In Persian).