دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.22034/ijes.2021.526446.1016

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ساختاری تفسیری مولفه‌های موثر بر رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش بخش کیفی اسناد و متون درباره شرکت‌های زایشی دانشگاهی و خبرگان در این زمینه بودند که تعداد 30 نفر از آنان طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه پژوهش در بخش کمی مدیران و کارشناسان شرکت‌های زایشی دانشگاهی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری شمال کشور در سال 1398 به تعداد 400 نفر بودند که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد 196 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مرور متون، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامه محقق‌ساخته 93 گویه‌ای بود که شاخص‌های روانسنجی آنها تایید شد. داده‌ها با روش‌های دلفی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری در نرم‌افزار PLS تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مولفه‌های موثر بر رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی شامل 93 مولفه فرعی در 10 مولفه اصلی شامل ساختار نهادی، استراتژی، سیستم پژوهشی، منابع مالی، حمایت‌های منابع انسانی، شبکه‌سازی و مهارت‌های ارتباطی، فرایندها، عوامل فردی، نقش حمایت‌های دولت و گرایش به مشتری بودند. نتایج مدل‌سازی ساختاری تفسیری نشان داد که پنج مولفه ساختار نهادی، استراتژی، منابع مالی، فرایندها و نقش حمایت‌های دولت در سطح اول، سه مولفه سیستم پژوهشی، شبکه‌سازی و مهارت‌های ارتباطی و عوامل فردی در سطح دوم و دو مولفه حمایت‌های منابع انسانی و گرایش به مشتری در سطح سوم قرار داشتند و بر اساس آن مدل ساختاری تفسیری مولفه‌های موثر بر رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی طراحی شد.
بحث و نتیجه‌ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، برنامه‌ریزان و متخصصان آموزش عالی می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره‌برداری کرده و برای بهبود و رشد شرکت‌های زایشی دانشگاهی از طریق مولفه‌های موثر شناسایی‌شده در آن برنامه‌ریزی کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Modeling of Effective Components on Growth of Academic Spin-Off

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Nasiri 1
  • Parviz Saeedi 2
  • Samereh Shojaei 3

1 PhD Student in Entrepreneurship Department, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

2 Associate Professor, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

3 Assistant Professor of Management Department, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

چکیده [English]

Purpose: In today's world, in addition to educational and research missions, universities have found a new mission that is an increasing participation in the process of innovation and technology development, and if a university engages in entrepreneurial activities, it is known as a source of technology development. In recent years, universities' contract research with industry has increased, and the tendency to patent and sell universities' technologies, creating new structures such as entrepreneurship centers in universities, growth centers, and university spawning companies all indicate the importance of knowledge commercialization from universities to industry. Academic seed companies are known as a part of seed companies that were formed with the aim of commercializing new technologies from the results of research and development in universities. Present research was conducted with the aim of interpretive structural modeling of effective components on growth of academic spin-off.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was mixed (qualitative and quantitative). The research population in the qualitative section was documents and texts about academic spin-off and experts in this field, which 30 people of them according to the principle of theoretical saturation were selected by snowball sampling method. The research population in the quantitative section was managers and experts of academic spin-off, growth centers and science and technology parks in the north of the country in 2019 year with number of 400 people, which 196 people according to Krejcie and Morgan table were selected as a sample by simple random sampling method. The research instruments were included text review, semi-structured interview and 93 items researcher-made questionnaire whose psychometric indices were confirmed. Data were analyzed by methods of Delphi and interpretive structural modeling in PLS software.
Findings: The findings showed that the effective components on growth of academic spin-off were included 93 sub-components in 10 main components including institutional structure, strategy, research system, financial resources, human resource supports, networking and communication skills, processes, individual factors, role of government support and customer orientation. The results of interpretive structural modeling showed that five components of institutional structure, strategy, financial resources, processes and role of government support were located in the first level, three components of research system, networking and communication skills and individual factors were located in the second level and two components of human resource support and customer orientation were located in the third level and based on the interpretive structural model of effective components on growth of academic spin-off was designed.
Conclusion: According to the results of the present study, higher education planners and specialists can take advantage from the results of this study and planning for improve and growth of academic spin-off through the effective components identified in it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth of spin-off
  • Academic Spin-off
  • Interpretive Structural Modeling
Awais S, Ameen K. (2019). The current innovation status of university libraries in Pakistan. Library Management, 40(3): 178-190.
Bennworth P, Cunha J. (2018). Universities’ contributions to social innovation: reflections in theory & practice. European Journal of Innovation Management, 18(4): 508-527.
Calderon-Hernandez G, Jimenez-Zapata YA, Serna-Gomez HM. (2020). Barriers to university spin-off creation in an emerging context: An institutional theory of organizations approach. Minerva, 58: 625-650.
Civera A, Meoli M, Vismara S. (2019). Do academic spinoffs internationalize? The Journal of Technology Transfer, 44(2): 381-403.
Dorner M, Fryges H, Schopen K. (2017). Wages in high-tech start-ups – Do academic spin-offs pay a wage premium? Research Policy, 46(1): 1-18.
Fuster E, Padilla-Melendez A, Lockett N, Del-Aguila-Obra AR. (2019). The emerging role of university spin-off companies in developing regional entrepreneurial university ecosystems: The case of Andalusia. Technological Forecasting and Social Change, 141: 219-231.
Hafezian M, Salehi M. (2017). Identifying the present components of human resource management of university incubators and the role they play in the establishment of creative university companies. Journal of Research in Human Resources Management, 8(4): 83-104. (In Persian)
Hafezian M, Salehi M, Enayati T. (2015). Factors affecting in university incubators infrastructure and their role in the entrepreneurial universities spin-offs establishment. Journal of Entrepreneurship Development, 7(4): 715-732.
Hayter CS. (2015). Social networks and the success of university spin-offs: Toward an agenda for regional growth. Economic Development Quarterly, 29(1): 3-13.
Huynh T, Patton D, Arias-Aranda D, Molina-Fernandez LM. (2017). Intellectual property rights and the competitiveness of academic spin-offs. Journal of Business Research, 78: 10-22.
Korpysa J. (2019). Endo- and exogenous conditions of entrepreneurial process of university spin-off companies in Poland. Procedia Computer Science, 159: 2481-2490.
Soetanto D, Jack S. (2016). The impact of university-based incubation support on the innovation strategy of academic spin-offs. Technovation, 50-51: 25-40.
Teixeira AAC, Ferreira C. (2019). Intellectual property rights and the competitiveness of academic spin-offs. Journal of Innovation & Knowledge, 4(3): 154-161.
Vega-Gomez FI, Gonzalez FJM, Perez-Mayo J. (2020). Analyzing the effects of institutional and ecosystem level variables on university spin-off performance. SAGE Open, 10(2): 1-14.
Ziyae B, Rezvani M, Mobaraki M H, Tajpour M. (2019). The impact of academic spinoffs components in development of internationalization of universities. Journal of Iranian Higher Education, 11(3): 27-48. (In Persian)
Zolfaghari A, Hejazi SR. (2013). Explanation of conceptual model of growth of academic spin-offs (Case study: ACECR spin-offs). Journal of Economics & Business Research, 4(5): 33-51. (In Persian)