دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/ijes.2019.250014

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت شهروندان تهران از نظر ساختار مدور ارزش‌های شوارتز و ارایه مدل بهبود آن بود.
روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته بود. در بخش کیفی جامعۀ آماری خبرگان و مدیران ارشد معاونت اجتماعی شهرداری تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت اجتماعی ناجا و سایر دستگاه های دست اندکار در حوزه مسائل اجتماعی کشور بودند ، که نمونه‌گیری هدفمند و تا مرحله اشباع صورت گرفت و در نهایت تعداد 30 نفر از خبرگان در این تحقیق همکاری کردند و داده های تحقیق اشباع شد. جامعۀ آماری در بخش کمی ، شامل کلیه شهروندان 20 تا 50 سال شهر تهران بودند.برای تعیین حجم نمونه بخش کمی از فرمول کوکران استفاده شد. در این راستا 385 نفر از نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نمونه‌گیری در بخش کمی، به صورت تصادفی ساده و احتمالی بوده در این پژوهش به‌منظور گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای، مصاحبه نیمه ساختاریافته (بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. به‌منظور بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شد و به‌منظور محاسبه پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد
یافته ها: نتایج بیانگر روا و پایا بودن پرسشنامه محقق ساخته بود. بر اساس نتایج حاصل از بخش کیفی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز عبارتند از : عوامل سیاسی ، عوامل آموزشی ، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها نتایج نشان داد که عوامل سیاسی ، عوامل آموزشی ، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی بر ارزش های شوارتز تاثیر معنادار و مثبت دارند .
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting Schwartz Values and Examining the Current Situation Among Tehran Citizens

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Piroz 1
  • Mohammad Reza Javadi Yeganeh 2
  • Shahla Kazemipour 2

1 PhD Student in Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the situation of Tehran citizens in terms of the circular structure of Schwartz values and to present a model for its improvement.
Method: The research method was applied in terms of purpose and mixed in terms of data type. In the qualitative part of the statistical population, there were experts and senior managers of the social deputy of Tehran municipality, the Supreme Council of the Cultural Revolution and the social deputy of NAJA and other agencies involved in the field of social issues. Thirty experts participated in the study, and the study data were saturated. The statistical population in the quantitative section included all citizens aged 20 to 50 years in Tehran. Cochran's formula was used to determine the sample size of the quantitative section. In this regard, 385 people were selected as the research sample. Quantitative sampling was simple and probabilistic random sampling. In this study, library method, semi-structured interview (qualitative section) and researcher-made questionnaire (quantitative section) were used to collect data. In order to evaluate the validity of the questionnaire, face validity, content and structure were used and in order to calculate its reliability, Cronbach's alpha coefficient and combined reliability were used.
Results: The results showed the validity and reliability of the researcher-made questionnaire. Based on the results of the qualitative part, the factors affecting Schwartz values are: political factors, educational factors, economic factors and social factors.
Conclusion: Based on the findings, the results showed that political factors, educational factors, economic factors and social factors have a significant and positive effect on Schwartz values.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schwartz values
  • benevolence
  • conflict of values