دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران.

10.22034/ijes.2021.540897.1176

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت سندهای تحول بنیادین و برنامه‌درسی ملی در برنامه‌های آموزش‌وپرورش، پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین و سند برنامه‌درسی ملی در آموزش‌وپرورش ایران انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش دو سند تحول بنیادین و برنامه‌درسی ملی در آموزش‌وپرورش ایران بودند که تمام جمله‌ها و پاراگراف‌ها آنها به روش سرشماری به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مرور کامل هر دو سند مذکور و ثبت جمله‌ها و پاراگراف‌های مرتبط با رهبری مبتنی بر ارزش استفاده شد که روایی محتوایی با نظر 15 نفر از خبرگان و متخصصان تایید و پایایی آنها از طریق ضریب توافق بین دو کدگذار 77/0 بدست آمد. داده‌ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سند تحول بنیادین دارای 227 شاخص در دو مقوله فرایندها و رسالت‌ها بود؛ به‌طوری‌که مقوله فرایندها شامل دو زیرمقوله فرایندهای ساختاری رهبری (با سه مفهوم راهبردهای سازمان‌محور، راهبردهای خانواده‌محور و راهبردهای مدرسه‌محور) و فرایندهای محتوایی رهبری (با یک مفهوم راهبردهای تربیت‌محور) و مقوله رسالت‌ها شامل چهار زیرمقوله رسالت‌هایی درباره معلمان، دانش‌آموزان و فرهنگیان، فضاهای تربیتی، ساحت‌های ارزشی- تربیتی و ساحت‌های فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی بودند. دیگر یافته‌ها نشان داد که سند برنامه‌درسی ملی دارای 322 شاخص در چهار مقوله اصول، راهبردها، عناصر و شاخص‌ها بود؛ به‌طوری‌که مقوله اصول شامل سه زیرمقوله ارزش‌های حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی، ارزش‌های حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی و یادگیری و ارزش‌های ناظر بر برنامه‌های درسی و تربیتی، مقوله راهبردها شامل دو زیرمقوله راهبردهای تولید و اجرای برنامه‌ها و راهبرد مرکزی فطرت‌گرایی توحیدی، مقوله عناصر شامل پنج زیرمقوله تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق و مقوله شاخص‌ها شامل شش زیرمقوله ارزش‌های دینی و ملی تربیت نسل، ارزش‌های اخلاقی تربیت نسل، برنامه‌های ارزشی تربیت نسل، الگوی هدف‌گذاری در تربیت نسل، اهداف کلی برنامه‌های درسی و تربیتی در تربیت نسل ارزشی و تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی در تربیت نسل ارزشی بودند. در نهایت، الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس هر دو سند سند تحول بنیادین و برنامه‌درسی ملی ترسیم شد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به دو الگوی رهبری مبتنی بر ارزش طبق سندهای تحول بنیادین و برنامه‌درسی ملی، متخصصان و برنامه‌ریزان آموزش‌وپرورش می‌توانند از آنها بهره‌برداری کنند که برای این منظور بهبود مقوله‌ها و زیرمقوله‌ها ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing of Value-Based Leadership Pattern Based on the Fundamental Transformation Document and National Curriculum Document in Iranian Education

نویسندگان [English]

  • Nahid Rostamaneh Najafabadi 1
  • Mahboubeh Sadat Fadavi 2
  • Badri Shah Talebi 3

1 PhD Student, Educational Management, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of fundamental transformation and national curriculum documents in education programs, the present research was conducted with the aim of developing a value-based leadership pattern based on the fundamental transformation document and national curriculum document in Iranian education.
Methodology: This study was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was two documents of fundamental transformation and national curriculum in Iranian education that all sentences and paragraphs were selected as a sample by census sampling method. To collect the data were used from complete review of both mentioned documents and the recording of sentences and paragraphs related to value-based leadership, which content validity was confirmed by 15 experts and specialists and their reliability was obtained through an agreement coefficient between the two coders 0.77. Data were analyzed by open, axial and selective coding method.
Findings: The findings showed that the fundamental transformation document had 227 indicators in two categories of processes and missions; so that the category of processes included two sub-categories of structural leadership processes (with three concepts of organizational-centered strategies, family-centered strategies and school-centered strategies) and content leadership processes (with a one concept of education-centered strategies) and the category of missions included four subcategories of missions about teachers, students and educators, educational spaces, value-educational areas and areas of Islamic-Iranian culture and civilization. Other findings showed that the national curriculum document had 322 indicators in four categories of principles, strategies, elements and indicators; So that the category of principles included three subcategories of values ​​governing on the evaluation of academic and educational achievement, values ​​governing on the choice of teaching and learning strategies and values ​​ governing on the academic and educational curricula, the category of strategies included two subcategories of strategies for production and implementation of programs and central strategy of monotheistic naturalism, the category of elements included five subcategories of reason, faith, science, practice and ethics and the category of indicators included six subcategories of religious and national ​​ values of generation education, moral values ​​of generation education, value programs of generation education, goal setting pattern in generation education, general objectives of academic and educational programs in value generation education and achieving the academic and educational curriculum goals in educating the value generation education. Finally, the value-based leadership pattern based on the both documents of fundamental transformation and national curriculum was painted.
Conclusion: According to the two patterns of value-based leadership according to the documents of fundamental transformation and national curriculum, the education specialists and planners can use them which for it are necessary to improve the categories and subcategories.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value-based leadership
  • Fundamental Transformation Document
  • National Curriculum Document
  • Education
Aboutorabi SB, Hosseingholizadeh R, Mahram B. (2019). Realizing the characteristics of school organizational structure in the fundamental reform document of education (FRDE) in the Islamic Republic of Iran. Journal of School Administration, 7(2): 273-303. (In Persian)
Aggari MI, Dino MJS, Orte CJS. (2020). Leaders shaping leadership: Knowledge, professional values and competency as prognosticators of career growth and development among nurses. Enfermeria Clinica, 30(1): 9-14.
AlNuaimi BK, Singh SK, Harney B. (2021). Unpacking the role of innovation capability: Exploring the impact of leadership style on green procurement via a natural resource-based perspective. Journal of Business Research, 134, 78-88.
Baloglu N. (2012). Relations between value-based leadership and distributed leadership: A casual research on school principles' behaviors. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(2): 1375-1378.
Bonyadi H, Fani AA, SeyedJavadin SR. (2018). Designing and explaining the competency model of school principals based on the document on the fundamental transformation of education and other upstream documents. Journal of Educational and Schoolastic Studies, 7(2): 113-144. (In Persian)
Chang SM, Budhwar P, Crawshaw J. (2021). The emergence of value-based leadership behavior at the frontline of management: A role theory perspective and future research Agenda. Frontiers in Psychology, 12(635106): 1-21.
Davies A, Lockstone-Binney L, Holmes K. (2021). Recognising the value of volunteers in performing and supporting leadership in rural communities. Journal of Rural Studies, 86: 136-144.
Ebrahimi Moghadam N, Dorrani K. (2018). Teleological evaluation contents of social skills in document of fundamental reforms in education. Organizational Culture Management, 16(2): 283-304. (In Persian)
Ejtehadi M, Shahtalebi B. (2008). Value-based leadership components and provide an appropriate framework for promoting this approach at Islamic Azad University. Knowledge and Research in Educational Sciences, 19: 1-22. (In Persian)
Ghalavandi H, Omranzadeh O, Ashrafi F, Kandi S. (2019). Predicting work consciousness as an ethical principle based on value-based leadership component. Journal of Ethics in science and Technology, 14(2): 99-105. (In Persian)
Graves LM, Sarkis J. (2018). The role of employees' leadership perceptions, values, and motivation in employees' provenvironmental behaviors. Journal of Cleaner Production, 196: 576-587.
Hajibabayi H. (2012). A study on the characteristics of “the school which I like” according to the document on fundamental development in education. Quarterly Journal of Educational Innovations, 11(2): 51-74. (In Persian)
Hariyanti T, Pitoyo AZ, Indriani W. (2020). Ideal leadership style of the police hospital in a transition period: A phenomenological study. Enfermeria Clinica, 30(6): 197-200.
Jang YJ, Zheng T, Bosselman R. (2017). Top managers’ environmental values, leadership, and stakeholder engagement in promoting environmental sustainability in the restaurant industry. International Journal of Hospitality Management, 63: 101-111.
Kahrizi K, Tadayon Sangani P, Ahmadabadi A. (2019). The impact of managers' ethical leadership dimensions on teachers' organizational citizenship behavior. Journal of Teacher's Professional Development, 4(1): 43-59. (In Persian)
Khoshkhooei M, Aznab A. (2016). Evaluation of attention to elements of philosophical thinking in the national curriculum document of the I.R of Iran. Tafakkor va Kudak, 6(12): 37-62. (In Persian)
Kiany GhR, Momenian M, Navidinia H. (2011). Revisiting the approach of national curriculum towards foreign language education. Language Related Research, 2(2): 185-209. (In Persian)
Mohammadzadeh SM, Foroughi Abari AA. (2017). Eductional foundation of sanctimonious life in development prepectivisation document (the national curriculum document) from a critical point of view. Research in Curriculum Planning, 13(25): 1-11. (In Persian)
Mousavi S. (2020). Study of current and desired status of skills related to educational sixth dimensions of fundamental transformation document of education in elementary teachers. Journal of Research in Elementary Education, 1(1): 57-70. (In Persian)
Nazarpour MT, Norouzian Maleki S. (2019). Identifying the effective architectural components for promoting students’ learning by emphasizing the open spaces of schools on the basis of the document of the fundamental transformation of education. Studies in Learning & Instruction, 10(2): 165-193. (In Persian)
Salsabili N. (2016A). A comparison between the document of Islamic Republic of Iran’s national curriculum and the part of curriculum in the theoretical basis of fundamental development of public-formal education system of Islamic Republic of Iran. Qualitative Research in Curriculum, 2(5): 107-141. (In Persian)
Salsabili N. (2016B). Assessing the Islamic Republic of Iran’s national curriculum on the base of criteria derived from theoretical foundation of the curriculum field. Journal of Curriculum Studies, 11(41): 65-98. (In Persian)
Stuart K. (2018). Value-based relational leadership practice in children's centres: An action research project. Educational Action Research, 26(5): 716-735.
Van Niekerk M, Botha J. (2017). Value-based leadership approach: A way for principals to revive the value of values in schools. Educational Research and Reviews, 12(3): 133-142.
Zydziunaite V. (2018). Leadership values and values based leadership: What is the main focus? Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction, 15(1): 43-58.