دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 استاد، گروه علوم تربیتی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان انجام شد.
روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی غرب استان گلستان در سال 1398 بودند. نمونه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و طبق اصل اشباع نظری 25 نفر از متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های فیش‌برداری و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شد و داده‌ها با روش تحلیل محتوا تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عوامل موثر بر هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه شامل مولفه‌های عوامل فردی (شامل دو زیرمولفه ویژگی‌های ذاتی و ویژگی‌های اکتسابی)، آموزشی و خانواده (شامل دو زیرمولفه معلمان و مربیان آموزشی و فضای رشدی- آموزشی) و نهادهای اجتماعی (شامل سه زیرمولفه اقتدار و توزیع قدرت، نظام ارتباطی و هنجارهای فرهنگی) بودند که شاخص‌های هر یک از آنها تدوین شد. در نهایت، بر اساس مولفه‌ها، زیرمولفه‌ها و شاخص‌های هوش کارآفرینی، الگوی هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه طراحی شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس الگوی هوش کارآفرینی طراحی‌شده در این پژوهش، متخصصان و برنامه‌ریزان دوره متوسطه می‌توانند با استفاده از این الگو گام‌های موثری جهت ارتقای هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting an Entrepreneurial Intelligence Model in High School Students in the Western Region of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Tahmasebi 1
  • Negin Jabari 2
  • Kiumars Niazazari 3

1 PhD Student, Department of Educational Sciences, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

3 Professor, Department of Educational Sciences, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present research was performed with the aim of presenting a pattern of entrepreneurial intelligence in high school students in the west region of Golestan province.
Methodology: This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative. The research population was the documents and texts of entrepreneurial intelligence and specialists and professors of entrepreneurial intelligence in the west of Golestan province in 2019 year. The research sample was documents and texts of entrepreneurial intelligence and based on principle of theoretical saturation 25 entrepreneurial intelligence specialists and professors who were selected by purposive sampling method. To collect data were used from noting and semi-structured interview methods and data were analyzed by content analysis method.
Findings: The findings showed that the factors effecting on entrepreneurial intelligence in high school students were included individual factors (including two sub-components of intrinsic characteristics and acquired characteristics), educational and family (including two sub-components of teachers and educators and developmental-educational atmosphere) and social institutions (including three sub-components of authority and distribution of power, communication system and cultural norms) which were developed the indicators of each of them. Finally, based on the components, sub-components and indicators of entrepreneurial intelligence, the pattern of entrepreneurial intelligence was designed in high school students.
Conclusion: Based on the pattern of entrepreneurial intelligence designed in this study, high school professionals and planners can use this pattern to take effective steps to promote entrepreneurial intelligence in high school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial intelligence
  • students
  • individual factors
  • educational and family
  • social institutions
بکان، سلیل؛ جهانیان، رمضان و ایران‌نژاد، پریسا. (1399). سازوکارهای توسعه کارآفرینی پایدار در ساختار و جهت‌گیری‌های یک نظام آموزشی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2(3): 512-501.
زارعی، حسن. (1397). هوش کارآفرینی: مهارت‌های ضروری برای شروع کارآفرینی. نشر الکترونیکی.
ساغری، فاطمه؛ علی اسماعیلی، عبدالله و حسین‌زاده، بابک. (1397). ارائه مدل عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 12(2): 106-91.
سلطانزاده، وحید؛ اردلان، محمدرضا و قنبری، سیروس. (1399). شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی آموزشی در دانشگاه‌های دولتی کشور. نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10(1): 244-209.
عزیزی، شهریار؛ موتمنی، علیرضا و عبداله‌پور، امیررضا. (1391). الگوی عوامل فردی و اجتماعی موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه. نشریه توسعه کارآفرینی، 5(2): 25-7.
کمالی، ندا؛ سیف نراقی، مریم و نادری، عزت‌الله. (1399). طراحی و اعتبارسنجی الگوی درس کارآفرینی برای دوره کارشناسی آموزش ابتدایی مبتنی بر ویژگی‌های ذهنی- روانی کارآفرینان آموزشی. مجله توسعه آموزش جندی‌شاپور، 11: 90-78.
مجتوی، سیدارشاد؛ حسین‌زاده، امید و حجاریان، مرضیه. (1398). بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه). مجله نخبگان علوم و مهندسی، 4(4): 94-90.
میرواحدی، سیدسعید؛ طغرایی، محمدتقی و سنجریان، زهرا. (1396). بررسی عوامل موثر بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 4(1): 74-53.
Ahmed Z, Asim M, Pellitteri J. (2019). Emotional intelligence predicts academic achievement in Pakistani management students. The International Journal of Management Education, 17(2): 286-293.
Baum JR, Bird B, Singh S. (2011). The practical intelligence of entrepreneurs: Antecedents and a link with new venture growth. Personnel Psychology, 64(2): 397-425.
Do B, Dadvari A. (2017). The influence of the dark triad on the relationship between entrepreneurial attitude orientation and entrepreneurial intention: A study among students in Taiwan University. Asia Pacific Management Review, 22(4): 185-191.
FakhrEldin H. (2017). The relationship between the emotional intelligence of entrepreneurs and the new venture creation: The role of age, gender and motive. Arab Economic and Business Journal, 12(2): 99-108.
Frenzel JE. (2020). Exploration of the entrepreneurial orientation and trait emotional intelligence in practicing pharmacists. Journal of American Pharmacists Association, 60(5): 723-728.
Gong B, Nugent JP, Guest W, Parker W, Chang PJ, Khosa F, Nicolaou S. (2019). Influence of artificial intelligence on Canadian medical students' preference for radiology specialty: A national survey study. Academic Radiology, 26(4): 566-577.
Greischel H, Zimmermann J, Mazziotta A, Rohmann A. (2021). Validation of a German version of the cultural intelligence scale. International Journal of Intercultural Relations, 80: 307-320.
Herman E. (2019). Entrepreneurial intention among engineering students and Its main determinants. Procedia Manufacturing, 32: 318-324.
Kirby D, Guerrero-Cano M, Urbano D. (2006). A literature review on entrepreneurial universities: an institutional approach. Barcelona: Business Economic Department, Autonomous University of Barcelona.
Laguia A, Moriano JA, Gorgievski MJ. (2019). A psychosocial study of self-perceived creativity and entrepreneurial intentions in a sample of university students. Thinking Skills and Creativity, 31: 44-57.
Mahfud T, Triyono MB, Sudira P, Mulyani Y. (2020). The influence of social capital and entrepreneurial attitude orientation on entrepreneurial intentions: the mediating role of psychological capital. European Research on Management and Business Economics, 26(1): 33-39.
Osibanjo AO, Olokundun M, Bordean O, Adeniji A, Odunayo S, Ibidunni S. (2018). Data set on professional attraction and entrepreneurial intention of students in a selected Nigerian University. Data in Brief, 20: 215-218.
Shane S. (2004). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
Strobel A, Behnke A, Gartner A, Strobel A. (2019). The interplay of intelligence and need for cognition in predicting school grades: A retrospective study. Personality and Individual Differences, 144: 147-152.
Yusuf M. (2009). Organizational antecedents of academic entrepreneurship public research universities: a conceptual framework. Unitar Journal, 5(2): 36-51.