دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، مدل­یابی روابط سیستم مدیریت منابع انسانی با انتصاب مبتنی بر شایستگی مدیران در نظام آموزش عالی بود.
روش شناسی: روش تحقیق ترکیبی از نوع آمیخته (کمی-کیفی) اکتشافی بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل معاونین دانشگاه در بخش معاونت توسعه مدیریت و منابع (معاونت پشتیبانی) مراکز آموزش عالی استان مازندران بود.  با استفاده از روش نمونه­گیری "نمونه­های حاوی اطلاعات غنی" با 20 نفر از معاونین با روش دلفی و استفاده از پرسشنامه­های نیمه ساختاریافته؛ مصاحبه به عمل آمد. جامعه آماری پژوهش، در بخش کمی شامل اعضاء هیئت علمی(مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام)  مراکز آموزش عالی استان مازندران در سال تحصیلی 98-97 بودندکه با روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی چندمرحله­ای با فرمول کوکران تعداد 338 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پرسشنامه های مدیریت منابع انسانی و انتصاب مطلوب مدیران بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و پذیرفته شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم افزارهای Spss  و Amos تحلیل شد.
یافته ها: نتایج بخش کیفی حاکی از آن بوده که سیستم مدیریت منابع انسانی دارای هشت بعد و انتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی دارای دوازده بعد بوده­است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد سیستم مدیریت منابع انسانی و انتصاب مدیران مبتنی بر شایستگی مورد تائید واقع شدند.
نتیجه گیری: انتصاب مطلوب مدیران در مراکز آموزشی منجر به تقویت و عملکرد درست منابع انسانی و متعاقبا راندمان بالای نظام آموزشی می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a model of the relationship between human resource management system and appointment based on the competence of managers in the higher education system

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to model the relationship between human resource management system and appointment based on the competence of managers in the higher education system.
Methodology: The research method was a combination of mixed (quantitative-qualitative) exploratory type. In the qualitative section, the statistical population included university deputies in the department of management development and resources (support department) of higher education centers in Mazandaran province. Using the "rich information samples" sampling method with 20 deputies by Delphi method and using semi-structured questionnaires; An interview was conducted. The statistical population of the study, in a small part, included the faculty members (instructor, assistant professor, associate professor and full professor) of higher education centers in Mazandaran province in the academic year of 1997-98. People were selected as the research sample. The data collection tools in the quantitative part were human resource management questionnaires and the desired appointment of managers. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability of the questionnaires was calculated and accepted through Cronbach's alpha coefficient. Data analysis method was analyzed using exploratory and confirmatory factor analysis with Spss and Amos software.
Result: The results of the qualitative section indicate that the human resource management system has eight dimensions and the appointment of managers based on competence has twelve dimensions. The results of the quantitative section showed that all aspects of the human resource management system and the appointment of competency-based managers were approved.
Conclusion: Optimal appointment of managers in educational centers leads to strengthening and proper functioning of human resources and consequently high efficiency of the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Appointment of Managers
  • competency
  • higher education system