دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

علوم تربیتی ،برنامه ریزی درسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ،ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد برنامه درسی زائد در نظام آموزش عالی به منظور ارائه مدل مفهومی در دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران بود.
روش : پژوهش از نظر ماهیت و هدف از نوع پژوهشات کاربردی و از لحاظ مطالعه متغیرها در زمره پژوهش­های ترکیبی یا آمیخته بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیأت علمی و خبرگان  دانشگاه علوم پزشکی آشنا به برنامه درسی به تعداد 15 نفر و در بخش کمّی شامل دانشجویان علوم پزشکی  به تعداد2800 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران 210 نفر به عنوان نمونه  پژوهش انتخاب شد.  روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی، با روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه آماری انجام گرفت. روش  و ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی  از روش دلفی که با استفاده از  مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفت و در بخش کمّی،  از روش میدانی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته 85 سوالی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از  آزمون های معناداری از طریق نرم نرم افزارهای spss  و pls مشخص و تأیید شد
یافته ها : تجزیه و تحلیل داده ها با  تحلیل عامل اکتشافی و انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در بررسی ابعاد برنامه درسی زائد 6 بُعد  و 44 شاخص شناسایی و تأیید شد. ابعاد اصلی و شاخص­ها شامل: عوامل فردی دانشجو(6 شاخص)، عوامل فردی استاد(9 شاخص)، برون سازمانی(3 شاخص)، عوامل سازمانی(14شاخص)، عوامل آموزشی(8 شاخص) و عوامل زمینه ای(6 شاخص) می باشد .
نتیجه گیری: نتایج نشان داد توسعه پایدار نظام آموزشی دوره پزشکی مستلزم رشد موزون و متعادل همه ابعاد درگیر در آموزش پزشکی به موازات یکدیگر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the dimensions of redundant curriculum in the higher education system: Presenting a conceptual model

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to identify the dimensions of redundant curriculum in the higher education system in order to provide a conceptual model in medical universities of Mazandaran province.

Methodology: In terms of nature and purpose, the research was of the type of applied research and in terms of the study of variables was in the category of combined or mixed research. The statistical population of this research was 15 people in the qualitative section, faculty members and experts of the University of Medical Sciences familiar with the curriculum and 2800 people in the quantitative section including medical students. 210 people were selected as the research sample based on Cochran's formula. The sampling method in the qualitative part was the purposive sampling method and in the quantitative part was done with the stratified random method appropriate to the size of the statistical population. Methods and tools of data collection In the qualitative part of the Delphi method which was done using semi-structured interviews and in the quantitative part, the field method was done with the help of a researcher-made questionnaire 85 questions. Data analysis was determined and confirmed using significant tests through SPSS and PLS software.

Results: Data analysis was performed by exploratory factor analysis. The results showed that in examining the dimensions of the curriculum, 6 dimensions and 44 indicators were identified and confirmed. Main dimensions and indicators include: individual factors of the student (6 indicators), individual factors of the professor (9 indicators), extra-organizational factors (3 indicators), organizational factors (14 indicators), educational factors (8 indicators) and contextual factors (6 indicators) ) is .
Conclusion: The results showed that the sustainable development of the medical education system requires the balanced growth of all aspects involved in medical education in parallel.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum dimensions
  • redundant curriculum
  • higher education system