دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش ،شناسایی ابعاد و مولفه های تاثیرگذار بر قصد ترک خدمت پرستاران و اثراتش برعملکرد و بهره وری در بخشهای ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه های شمال کشور بود.
روش شناسی:روش تحقیق ترکیبی و طرح تحقیق نیز از نوع طرح متوالی اکتشافی (کیفی- کمی)بود . در بخش کیفی با استفاده از تکنیک دلفی و روش نمونه گیری هدفمند وبا استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته با تعداد 20 نفراز خبرگان(روسای دانشگاه، دانشکده ها، بیمارستانها و مدیران پرستاری وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی مازندران، بابل، گیلان و گلستان تا رسیدن به اشباع مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی روش نمونه گیری با توجه به جامعه آماری مورد نظر (پرستاران بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی شمال کشور)، به صورت نمونه‌گیری طبقه ای نسبی چندمرحله‌ای با فرمول کوکران و به تعداد 338 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلی این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات لازم، پرسشنامه  محقق ساخته بود. داده­ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با نرم‌ افزارهای SPSS و AMOS تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بوده که مدل مورد نظر دارای سه بعد و بیست مولفه بوده­ است که20مولفه شناسایی شده، تبیین کننده ابعاد شخصی، سازمانی و محیطی قصد ترک شغل پرستاران بخشهای ویژه بوده و بین هر یک از ابعاد و مولفه­های تبیین کننده آن، همبستگی معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پوهش تنها یک سوم پرستاران (34 درصد) از شغل خود راضی هستند که در این میان وجود امنیت شغلی و رضایت از محیط کار بالاترین امتیاز رضایت و از سویی شرح وظایف حرفه پرستاری، وجه اجتماعی این حرفه در جامعه و روش ها و نحوه ارتباط با مدیران پرستاری به ترتیب بیشترین امتیاز مربوط به نارضایتی پرستاران را به خود اختصاص داده بودند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Dimensions Affecting Nurse’s Intention to Leave the Service and Their Performance and Productivity by Exploratory Factor Analysis Method: Combined Study in Northern of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Sedigheh Soleimanian 1
  • Ali Asghar Shojaei 2
  • Babak Babak Hosseinzadeh 3

چکیده [English]

Purpose: The aims of this study was to identify the factors affecting the intention to leave the service of nurses and its effects on performance and productivity in special departments of educational and medical centers of universities in the north of the country.
 Methodology: The combined research method and research design were also of the sequential exploratory design (qualitative-quantitative). In the qualitative section using Delphi technique and purposive sampling method and using a semi-structured questionnaire with 20 experts (heads of universities, colleges, hospitals and nursing managers affiliated to Mazandaran, Babol, Gilan and Golestan universities of medical sciences until arrival) The interview was saturated and in the quantitative part of the sampling method according to the statistical population (nurses of special wards of hospitals affiliated to medical universities in the north of the country), in the form of multi-stage relative stratified sampling with Cochran's formula and A total of 338 people were selected.The main tool of this research was a researcher-made questionnaire to collect the necessary information.The data were analyzed by exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and AMOS software.
Results: The results showed that the model had three dimensions and twenty components, of which 20 components were identified, explaining the personal, organizational and environmental dimensions of the intention to leave the jobs of nurses in special wards and between each of the dimensions and components. Explaining it, there is a significant correlation.
Conclusion: According to the research findings, only one third of nurses (34%) are satisfied with their job, among which the existence of job security and satisfaction with the work environment is the highest satisfaction score and on the other hand, the job description of the nursing profession is the social aspect of this profession in society. And the methods and manner of communication with nursing managers had the highest score related to nurses' dissatisfaction, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intention to leave service
  • performance and productivity
  • personal dimension
  • Organizational dimension
  • Environmental dimension