دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای فردی و هنجاری بر رهبری اخلاقی بود.
روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کمی و برحسب زمان گرداوری داده، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از کلیه اعضای هیات‌علمی تمام‌وقت واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که بر اساس اطلاعات گرفته شده از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تعداد آنها 4300 نفر بود برای انتخاب نمونه‌ از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. تعداد حجم نمونه بر اساس فرمول معادلات ساختاری تعداد 576 نفر محاسبه و تعیین شد. [j1] در این پژوهش گردآوری داده‌ها با روش کتابخانه­ای، و پرسشنامه محقق ساخته (بخش کمی)انجام شد روایی پرسشنامه محقق ساخته نیز از طریق روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. در این پژوهش به منظور تحلیل داده­ها از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار  Lisrel- استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مولفه­های ارزش، رضایت شغلی، انگیزش، شخصیت، خلاقیت، جزء مولفه­های فردی و ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، سبک­های تصمیم­گیری، نقش­ها و انتظارات، هدف­ها و استراتژی، به عنوان مولفه­های هنجاری بودند که تاثیر معناداری بر رهبری اخلاقی داشتند.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت رهبری اخلاقی تحت تاثیر متغیر های فردی و هنجاری قرار دارد.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Individual and Normative Variables on Moral Leadership

نویسندگان [English]

  • Zohreh Yousefi 1
  • Mohammad Naghi Imani 2
  • Asghar Sharifi 2

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the effect of individual and normative variables on moral leadership < span dir="RTL">.
Methodology: Research method in terms of purpose, applied; In terms of data type, it was quantitative and in terms of data collection time, it was descriptive-correlation. The statistical population of the present study consisted of all full-time faculty members of the Islamic Azad University of Tehran. According to information obtained from the Central Organization of the Islamic Azad University, there were 4300 people. Multi-stage cluster random sampling method was used to select the sample. The number of sample sizes was calculated and determined based on the structural equation formula of 576 people. In this study, data collection was performed by library method and researcher-made questionnaire (quantitative part). The validity of the researcher-made questionnaire was confirmed through face, content and structure validity and its reliability with Cronbach's alpha coefficient and combined reliability. In this study, in order to analyze the data, structural equation modeling was used using Lisrel-software.
Findings: The results showed that the components of value, job satisfaction, motivation, personality, creativity, individual components and organizational communication, organizational culture, organizational structure, decision-making styles, plans and expectations, purpose strategies were normative components that had a significant impact on moral leadership < span dir="RTL">.
Conclusion: Based on the research findings, it can be said that moral leadership is influenced by individual and normative variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical leadership
  • Ethic
  • Individual variables
  • normative variables
  • norm