دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، ایران

2 استاد یار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران مرکز ی، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، ایران.

3 استاد یارگروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بهینه برندسازی فروشگاه های زنجیره ای در ایران با تمرکز بر ایجاد مبانی آموزشی برای مدیران و کارکنان بود.
روش:  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه مشتریان فروشگاه های خرده فروشی در سطح کشور بود. روش نمونه‌گیری این پژوهش، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 385 نفر در نظرگرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی سازه پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که طبق نتایج، ابزار تحقیق دارای روایی مناسب بود. پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کمی از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نزم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد عوامل مهمی همچون کیفیت خدمات پرسنل درون فروشگاه، کیفیت چینش محصولات در فروشگاه، آگاهی از برند فروشگاهی و تبلیغات تاثیر بالایی بر تجربه خرید از فروشگاه و نیز لذت خرید از فروشگاه را دارا بود.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش ویژگی های مثبت مربوط به برند خرده فروشی بر تجربه و لذتی که مشتری از خرید خود در فروشگاه به دست می اورد تاثیر دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing the Optimal Branding Model of Chain Stores in Iran with a Focus on Creating Educational Bases for Managers and Employees

نویسندگان [English]

  • Lida Azizpour 1
  • Hassan Esmailpour 2
  • Seyed Abbas Heydari 3

1 PhD Student, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to provide an optimal model of chain store branding in Iran with a focus on creating educational foundations for managers and employees.

Methodology: The present study was descriptive-correlational in terms of applied purpose and in terms of data collection. The statistical population was all customers of retail stores in the country. Sampling method of this research was simple random sampling method. The sample size was 385 based on Morgan table. The data collection tool in this study was a self-made questionnaire. The construct validity of the questionnaire was used by confirmatory factor analysis, which according to the results; the research tool had appropriate validity. The reliability of the questionnaire was assessed by calculating the reliability coefficient (Cronbach’s alpha). Structural equation modeling technique with partial least squares approach and Smart PLS software was used to analyze the data in a quantitative part.

Findings: The results showed that important factors such as the quality of in-store staff services, the quality of product layout in the store, store brand awareness and advertising had a high impact on the store shopping experience and the pleasure of shopping in the store.

Conclusion: The results showed that the positive characteristics of the retail brand affect the experience and enjoyment that the customer gets from their purchase in the store.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shopping experience
  • Store brand
  • Branding
  • Service Quality
احمدیان، مجید؛ مطهری، سید علی اکبر؛ عابدی، زهرا؛ غفارزاده، حمیدرضا. (1393). ارزیابی اقتصادی بهره گیری از نیروگاه های بادی در ایران با در نظر گرفتن اثر سیاست آزادسازی قیمت انرژی. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی). 3(10).
اسماعیل پور، مجید؛ شهنیایی، عیسی. (1389). استراتژی های رابطه مند برای بازارهای سازمانی، اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، شیراز.
شریعتمداری، مهدی؛ عابدی، زهره؛ ندیمی، اکرم. (1397). نقش میانجی تعهد سازمانی در تاثیر رضایت شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی دبیران. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 8(28).
قهرمانی، آمنه؛ سعیدنیا، حمیدرضا. (1394). بررسی تاثیر جامعهی برند مبتنی بر رسانه اجتماعی بر آگاهی به اشتراک گذاشته شده و فعالیتهای خلق ارزش. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی،بندرانزلی.
مرادی، محسن؛ غیور باغبانی، سید مرتضی. (1397). سناریوهای آینده کسب و کارهای نوپای ایران در افق 1404. آینده پژوهی ایران. 5: 56-79.
نجفی یارندی، محمد علی؛ تاج آبادی، حسین؛ شجاعی، محمد رضا. (1392). بررسی عوامل حیاتی موفقیت صنایع تولیدی با استفاده از راهبرد دانشی مطالعه موردی : صنعت قطعه سازی خودرو. فصلنامه علمی – پژوهشی بهبود مدیریت. 7(4).
Aaker J.L, Benet V, Garolera J. (2001),"Consumption symbols as carriers of culture: a study of Japanese and Spanish brand personality constructs," Journal of Personality and Social Psychology, 81(3): 492-508.
Bitner M J. (1992). Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees. Journal of Marketing. First Published April 1.
Chang A. (2000). Rsp5 WW domains interact directly with the carboxyl-terminal domain of RNA polymerase II. J Biol Chem 275(27): 20562-71.
Dwivedia A, Nayeema T, Murshed F. (2018). Brand experience and consumers’ willingness-to-pay (WTP) a price premium: Mediating role of brand credibility and perceived uniqueness. Journal of Retailing and Consumer Services. 44:100-107.
Grace D, O’Cass A. (2005). Service Branding: Consumer Verdicts on Service Brands. Journal of Retailing and Consumer Services, 12: 125-139.
 Keller K.L. (2008), “Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity”, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 Kotler F. Keller K. (2006). Marketing management, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 Kotler P. (1994). Marketing management, analysis, planning, implementation, and control, Philip Kotler. London: Prentice-Hall International.
 Kotler P. (2003). Marketing Management, eleventh edition Pearson Education (Singapore) Pte. Ltd., Delhi, India.
Nam J, Ekinci Y, Whyatt G. (2011). Brand equity, brand loyalty and consumer satisfaction. Annals of Tourism Research. 38(3): 1009-1030.
Seo E, Park J. (2018). A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry. Journal of Air Transport Management. 66: 36-41.
Supariyani E, Marpaung B.S. (2013). Pengaruh Tata Letak Terhadap Kepuasan Pelanggan Ritel. Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 1(1): 13-17.