دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ، ایران.

2 عضو هیأت علمی، سازمان پژوهش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

3 دانشیار، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی خط مشی گذاری آموزشی در موسسات مالی غیر دولتی به منظور ارائه مدل مناسب انجام شد.
روش‌شناسی: روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها آمیخته اکتشافی متوالی، در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی تعدادی از خبرگان و در بخش کمی کلیه مدیران ومعاونین و کارکنان ستادی موسسات شامل 3850 نفر بود. در بخش کیفی 12 نفر به روش گلوله برفی و در بخش کمی تعداد 384 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که در بعد کمی از روایی ظاهری، محتوایی و سازه برخوردار بود. همچنین CVR با ضریب 846/0 تأیید و پایایی آن با ضریب 871/0 تایید شد و داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که ابعاد و مولفه های مدل  عبارتند از 1-تأکید بر عوامل راهبردی (توانایی های علمی و مهارتی سیاستگذاران، تاکید بر واقع گرایی در تدوین خط مشی، تاثیر احزاب سیاسی بر تدوین خط مشی، تاثیر فرهنگ و جامعه در تدوین خط مشی) 2- تأکید بر عوامل حمایتی( استفاده از حمایتهای کشوری، استفاده از جامعه علمی، استفاده از حمایت نهاد و ارگان ها دولتی) 3-توجه بر کیفیت آموزشی( تاکید بر ارزیابی در تدوین خط مشی، توجه بر رشد کارکنان، تاکید بر عوامل آموزشی و پژوهشی) 4-توجه به زیرساختها و امکانات آموزشی(فراهم آوردن امکانات آموزشی، اصلاح ساختار سازمانی، توزیع عادلانه بودجه در نظر گرفته شده) 5-توجه بر توسعه چندگانه(توسعه اقتصادی، سیاسی،اجتماعی، فرهنگی و علمی)6-توجه برآثار اجرای خط مشی (رشد آموزشی، رشد ارزشهای انسانی و اخلاقی، ایجاد زمینه توزیع عدالت).
نتیجه گیری: با توجه به مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب برای هر بعد که به ترتیب برابر با 063/0 ، 075/0 ، 063/0 ، 099/0 ، 093/0 و 081/0 است، مدل حاصل دارای ساختار مناسبی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of Educational Policy-Making in Non-Governmental Financial Institutions in Order to Present an Appropriate Model

نویسندگان [English]

  • Saeed Bahkshizadeh 1
  • Heidar Toorani 2
  • Ali Khalkhali 3

1 PhD Student in Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

2 Faculty Member, Research Organization and Institute for Educational Studies, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the educational policy in non-governmental financial institutions in order to present a appropriate model.
Methodology: The research method, in terms of developmental purpose and in terms of the type of consecutive exploratory data, was performed in the qualitative part by the data method and in the quantitative part by the descriptive survey method. The statistical population included 3850 people in the qualitative part of a number of experts and in the quantitative part of all managers, deputies and staff members of institutions. In the qualitative section, 12 people were selected by snowball method and in the quantitative section, 384 people were selected by cluster and random method according to Krejcie and Morgan table. The research tool was a researcher-made questionnaire that had a slight appearance, content and structure. Also, CVR was confirmed with a coefficient of 0.846 and its reliability was confirmed with a coefficient of 0.871 and the data were analyzed.
Findings: The results showed that the dimensions and components of the model are: 1- Emphasis on strategic factors (scientific and skill abilities of policy makers, emphasis on realism in policy formulation, the impact of political parties on policy formulation, the impact of culture and society in Policy formulation) 2- Emphasis on supportive factors (use of national support, use of scientific community, use of support of government institutions and bodies) 3- Attention to educational quality (emphasis on evaluation in policy formulation, attention to staff growth, Emphasis on educational and research factors) 4- Paying attention to educational infrastructures and facilities (providing educational facilities, reforming organizational structure, fair distribution of budget) 5- Paying attention to multiple development (economic, political, social, cultural and scientific development) 6- Paying attention to the effects of policy implementation (educational growth, growth of human and moral values, creating the ground for justice distribution).
Conclusion: Considering the root value of estimating the variance of the approximation error for each dimension which is equal to 0.063, 0.075, 0.063, 0.099, 0.093 and 0.081, respectively, the resulting model has a suitable structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Policy Making
  • Non-Governmental Financial Institutions
  • Economic Development
  • Scientific Development
  • Model
اکبری، احمد؛ نوید بخش، سیما؛ بخیتاری فایندری، منصوره. (1395). الگوی پیشنهادی نظام مند برای سیاستگذاری در آموزش و پروش، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری ، 2(3): 172-179.
ترک زاده، جعفر؛ صباغیان، زهرا؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد و همکاران. (1392). ارزیابی وضعیت توسعه سازمانی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجله آموزش عالی ایران، 1(2): 33-50.
جهانیان، رمضان.(1391). بررسی و تحلیل سیاست های توسعه ای آموزش و پرورش ایران در دوره معاصر، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 19.
صفایی موحد، سعید؛ فلاحی نیا، حسین. (1395)."تدوین برنامه توسعه حرفه ای کارشناسان و مدیران آموزش در شرکت ملی نفت ایران" فصلنامه توسعه آموزش و منابع انسانی، 3(8): 99-122.
طالبی، بهنام؛ سید نظری، نیر؛ سودی، حورا. (1395). ارائه مدل ادراکی سیاستگذاری در آموزش و پرورش ایران، رهیافت شماره 65.
فرهی بوزجانی، برزو؛ صداقت، علی؛ بازرگانی، محمد و همکاران. (1389). "طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی"، مجله طب نظامی، 12: 122-117.
الوانی، سید مهدی؛ پورسید، بهزاد؛ هادی پیکانی، مهربانی. (1388). مروری بر مدل های خط مشی گذاری در نظام آموزش عالی ، مجلس و پژوهش ، 15(59).
Chiaburu D S, Dam K V, Hutchins H M. (2010). "Social Support in the Workplace and Training Transfer: A Longitudinal Analysis." International Journal of Selection and Assessment. 18(2).
Korkmaz M. (2016). “Analytical Report of the Educational System ", Educational Researsh Quarterly, (1):57
Lubienski C. (2018). The Critical Challenge: Policy Networks and Market Models for Education.Policy Futures in Education, 16(2): 156-168.
Silberglit R, David R, Howell & et al. (2016).Factors Affecting University Development the Global Technology, In –Depth Analyses, santamonica, CA: RAND National Security Research Division.
Tong D, Yoon K, Rasiah D. (2016). The main features of the economy underpin a proper educational system, Organizational Behaveir. 5(2).