دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه ازاد اسلامی، ساری، ایران

2 استاد یار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدل دانش پژوهی به منظور توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش استان مازندران بود.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در گروه پژوهش های توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران متخصص(شامل روسا، معاونین، کارشناسان و کارشناسان مسئول) اداره ی کل آموزش و پرورش استان مازندران بود  و براساس جدول کرجسی و مورگان  تعداد 119 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. به منظور گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی(کتابخانه ها و پایان نامه، سایت های اینترنتی) و میدانی(توزیع و تکمیل پرسشنامه محقق ساخته) و با مراجعه به منطقه مورد مطالعه و توسط افراد نمونه، اقدام شد.  تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش شامل دو بخش؛ تحلیل آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار) که با کمک نرم­افزار SPSS و تحلیل آمار استنباطی (روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری)بود که از نرم افزار LISREL استفاده گردید. در نهایت در  ارائه مدل دانش آینده پژوهی مبتنی بر ابعاد و عوامل شناسایی شده از فرایند تحقیق و برازش مدل معادلات ساختاری از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS استفاده شد.
یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد؛ کلیه مولفه ها دارای اثر مثبت و معناداری بر توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش برای آینده ی بودند. در این میان، بالاترین ضریب مربوط به توانمندی سازمانی بود و پس از آن به ترتیب عوامل فرهنگی و اجتماعی، معنوی و جسمانی قرار داشت.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش دانش سرمایه انسانی یکی از مهمترین و حیاتی ترین منابع راهبردی جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Scholarly Model for the Development of Human Resources in Education

نویسندگان [English]

  • Zinat Hadiyan 1
  • Maryam Taghveei Yazdi 2
  • Kiumars Khatir Pasha 3

1 PhD Student in Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to present a scholarly model for the development of human resources in education in Mazandaran province.
Methodology: The present study was applied in terms of purpose and in terms of method in the group of descriptive-survey research. The statistical population of the study included all expert managers (including heads, deputies, experts and responsible experts) of the General Department of Education of Mazandaran Province and based on Krejcie and Morgan table, 119 people were selected as the sample size. In order to collect information from two documentary methods (libraries and dissertations, Internet sites) and field (distribution and completion of a researcher-made questionnaire) and referring to the study area and by sample people, was done. Research data analysis consists of two parts; Descriptive statistics analysis (mean, standard deviation, frequency distribution tables and graphs) with the help of SPSS software and inferential statistics analysis (confirmatory factor analysis and structural equation modeling methods) using LISREL software. Finally, in presenting the futures research knowledge model based on the dimensions and identified factors of the research process and fitting the structural equation model, the partial least squares method and PLS software were used.
Results: Findings from data analysis showed; All components had a positive and significant effect on the development of education human resources for the future. Among them, the highest coefficient was related to organizational capability, followed by cultural and social, spiritual and physical factors, respectively.
Conclusion: Based on the research findings, knowledge of human capital is one of the most important and vital strategic resources to advance the goals of education

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scholarship
  • Human Resources Development
  • education
ابراهیمـی نـژاد، مهـدی واسـفندیار فـرجونـد. (1393). جهت تنظیم تا کنترل. تهران: انتشارات سمت.
خلیل نژاد، شهرام و مهری، امیر ( 1395) نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3(9)..
ساعدی، عبدالله؛ سپهوند، رضا؛ موسوی، سید نجم الدین؛ حکاک محمد. (1398)، طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی درسازمان های دانش بنیان، نشریه علمی پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 11(3):68-37.
شیرازی، علی؛ لاجوردی، سمانه؛ لاجوردی، مهناز. (1392)، گونه شناسی نقش سیاست های بهره وری منابع انسانی، مطالعات مدیریت راهبردی، 14(2): 104-75.
محمدی، عبدالمجید؛ اعتباریان، اکبر؛ ابراهیم زاده دستجردی، رضا. (1399) طراحی مدل توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری اصفهان مبتنی بر فرآیند مدیریت دانش، 3(8): 240-207 .
ملایی، امیر حمزه. (1398) بررسی اهمیت و اعتبارسنجی مولفه های توسعه منابع انسانی در سازمان های دولتی، پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، صص1-10.
Abdullatif, A. (2011) ", (Introduction to the beginnings of the transgression of transport", All Engineering Society Ain Shams Ali Zain Al-Abedin, Hatem.
Balamurugan A, Abdul Zubar H. (2019). An integrated approach to performance measurement, analysis, improvements and knowledge management in healthcare sector, International Journal of Knowledge Management Studies, 93(9): 87-11.
Budhwar P, Rosalie L. Tung  A V, Hoa D. (2017), Developments in Human Resource Management in MNCs from BRICS Nations: A Review and Future Research Agenda, Journal of International Management .intman.2017.04.003
havus J, Powell G. (2011), When Work and Family Collide: Deciding between Competing Role Demands, Organisational Behaviour and the Human Decision Processes, 90(2): 291-303.
Jackson A, Moldrich B, Roebuck A. (2015); “Mandatory audit firm rotation andaudit quality”, Managerial Auditing Journal, 23(5): 420–437.
Jiang J Y, Liu Ch. (2015). High performance work systems and organizational effectiveness: The mediating role of social Human Resource Management Review, 25:126-137.
Lawyer G. (2018). Deaf education and deaf culture: Lessons from Latin America. American Annals of the Deaf, 162(5): 486-8.
ngtian, Fang Lee C, Jiuping Xu, Huimin B. (2019), To what extent is corporate social responsibility part of human resource management in the Chinese context? A review of literature and future research directions, Human Resource Management Review.
Noohi S, Abbaszadeh A, Maddah M. (2012) SSB. University engagement and collaborative learning in nursing students of Kerman University of Medical Sciences. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 18(6):  505-10.
Sahu S. (2016) Psychological co-morbidity in children with specific learning disorders. Journal of Family Medicine and Primary Care, 4(1): 21-25.
Zaim H, Keceli Y, Jaradat A, Kastrati, S. (2018). The effects of knowledge management processes on human resource management: Mediating role of knowledge utilization
Zhang G, Wu J, Zhu Q. (2020) Performance evaluation and enrollment quota allocation for higher education institutions in China, Evaluation and Program Planning 81 (2020) 101821.