دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش

مقاله پژوهشی (کمی)
ارانه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی

ناصر کمالی پور؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.251571

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق ارائه الگوی پنهان سازی دانش با تاکید به طردشدگی درسازمان تامین اجتماعی استانهای شمال کشور بود.روش: روش تحقیق آمیخته (کمی –کیفی ) و ابزار گردآوری در این تحقیق پرسشنامه ی برگرفته از نظر خبرگان (اساتید دانشگاهی و کارشناسان تامین اجتماعی ) بود. کل جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان تامین اجتماعی حدود ۱۲۸۹نفر بود ، که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان

جلال کارآمد؛ وحید فلاح؛ لادن سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.704000

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی)
طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز

نعمت الله موسی پور؛ زینب خاتون افراسیابی؛ مریم صفرنواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.552632.1299

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی الگویی برای بهبود عملکرد دبیران ریاضی به منظور پیشرفت دانش آموزان پایه هشتم در آزمونهای بین المللی تیمز بود. روش: این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق اکتشافی بوده و از نظر نتیجه، تحقیق توسعه ای محسوب می شود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی (تمام وقت) برنامه درسی، در دانشگاه های دولتی و آزاد شهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی) علوم اجتماعی
تدوین و برازش مدل عوامل مرتبط با توسعه مدارس دولتی یادگیرنده

امیرحسین شکوفی مقیمان؛ پریناز بنیسی؛ مریم مصلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2020119.1526

چکیده
  زمینه و هدف: با تبدیل مدرسه به سازمان یادگیرنده، به تدریج جامعه به سمت توسعه و یادگیری مادام العمر رهنمون می‌شود. از این رو امروزه تبدیل مدارس به سازمانی یادگیرنده مساله ای مهم می باشد و برای تحقق آن باید به درک و بینش درستی از برخی مفاهیم و مسائل پیرامونی آن رسید. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تدوین و برازش مدل عوامل مرتبط با توسعه مدارس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
ارائه مدل آموزش همراه با تولید مبتنی بر ایده‌یابی و پرورش خلاقیت در هنرستان‌های استان گلستان

بی بی نعیمه شیخ؛ کامبیز اسماعیل نیا شیروانی؛ مریم صفری؛ معصومه باقرپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2021022.1530

چکیده
  هدف: آموزش همراه با ایده‌یابی و پرورش خلاقیت در مدارس به‌ویژه در هنرستان‌ها از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل آموزش همراه با تولید مبتنی بر ایده‌یابی و پرورش خلاقیت در هنرستان‌های استان گلستان انجام شد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان آشنا به حیطه پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
فضایل منشی و خودشفقت‌ورزی در دانشجویان دختر دانشگاه‌های ایران : نقش میانجی هیجانات مثبت

سید سعید نعیمی تاجدار؛ ابوالفضل نجاتی مهر؛ عباس فیروزآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2010096.1458

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فضایل منشی و خودشفقت ورزی در دانشجویان دختر با در نظرگرفتن نقش میانجی هیجانات مثبت بود. روش شناسی: پژوهش حاضر به روش همبستگی انجام شد و جامعه آماری آن، شامل دانشجویان دختر در سال 1401 می‌شد. آزمودنی ها از طریق نمونه گیری در دسترس جمع آوری شده بودند و نمونه نهایی از 596 نفر تشکیل گردید. برای جمع‌آوری‌ داده‌‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) روانشناسی
نقش میانجی سرسختی تحصیلی در رابطه احساس تعلق به مدرسه با امید تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی

عالیه امینی؛ حسین کارشکی؛ مریم بردبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2015477.1500

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای سرسختی تحصیلی در رابطه میان احساس تعلق و امید تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مشهد صورت پذیرفت. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده، توصیفی به شیوه همبستگی و از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزانی بود که در سال تحصیلی 1400-1401 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی) علوم اجتماعی
ارزیابی چالش‌های نظام آموزش عالی ایران بعد از انقلاب در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی علمی و اجرایی

محمدجواد محبان؛ محمدرضا قائدی؛ محمدرضا دهشیری؛ محمدکاظم کاوه پیشقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2021986.1534

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی چالش‌های نظام آموزش عالی ایران بعد از انقلاب در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی علمی و اجرایی می‌باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، ‌از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی(آمیخته اکتشافی) است. جامعه پژوهش شامل اسناد و منابع مکتوب و صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی بوده‌اند که در موضوع مورد بررسی دارای اطلاعات ...  بیشتر