دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
روانشناسی
مقایسه اثربخشی الگوی یادگیری معکوس و یادگیری مشارکتی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم

عطاالله محمودی؛ یحیی یاراحمدی؛ امید مرادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003494.1415

چکیده
  با توجه به تغییر شیوه‌های آموزش از معلم محوری به دانش‌آموز محوری، و وجود خلا در الگوهای آموزش دانش‌آموز محور، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی الگوی یادگیری معکوس و یادگیری مشارکتی بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم انجام شد. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر شیوه انجام مداخله نیمه آزمایشی بود. جامعه پژوهش 60 ...  بیشتر

روانشناسی
طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در آموزش عالی ایران

کمال الدین یارعلی؛ طیبه تجری؛ مریم صفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006657.1433

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در آموزش عالی ایران بود. در این پژوهش از نظر روش شناسی، از روش پژوهش ترکیبی استفاده شد که هم شامل روش های کمی (اثبات گرایی) و هم روش های کیفی (تفسیری) در فرایند پژوهش می باشد و از نظر هدف (طراحی الگوی تدریس کارآفرینانه در آموزش عالی) یک پژوهش کاربردی است. در بخش طراحی مدل و همچنین طراحی ...  بیشتر

روانشناسی
طراحی الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت در دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند)

محمدحسین محمدی کیا؛ محمدنقی ایمانی؛ علیرضا محمدی نژاد گنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.549023.1270

چکیده
  هدف: امروزه، سیاست‌گذاری برای بهبود ارتباط دانشگاه و صنعت ارزش و اهمیت زیادی دارد و آموزش دانشگاهی باید بر اساس نیازهای صنعت و جامعه باشد. بنابراین، هدف این پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی آموزش دانشگاهی مبتنی بر نیازهای صنعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند بود.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی آمیخته اکتشافی ...  بیشتر

روانشناسی
تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی‌های منشی در معلمان

محمد آزاد عبداله پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2009240.1452

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون مشخصه‌های روان‌سنجی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی (SECS؛ فرنهام و لستر، 2012) در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد. در مطالعه حاضر 200 معلم (100 مرد و 100 زن) به نسخة کوتاه ابزار نیرومندی منشی و پرسشنامه تعامل معلم (QTI؛ لارداسمی و کنی، 2001) پاسخ دادند. روش: به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی نسخة کوتاه ابزار نیرومندی ...  بیشتر

روانشناسی
ارائه مدل کیفی دستیاری آموزشی والدین به منظور توانمندسازی آموزشی مدارس به صورت آنلاین در مواقع بحرانی

مهناز پورجعفری شیرجوپشت؛ زهره شکیبایی؛ هاجر زارعی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، ، صفحه 31-44

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006736.1434

چکیده
  هدف: در تحقیق حاضر به ارائه مدل دستیاری آموزشی والدین به منظور توانمندسازی آموزشی مدارس به صورت آنلاین پرداخته شد. روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ جهت گیری پژوهش جزو تحقیقات بنیادی بود. از نظر شیوه گردآوری داده ها، با رویکرد کیفی انجام در این پژوهش ابعاد مختلف دستیاری آموزشی والدین با استفاده از رویکرد کیفی، مقیاس‌های عام دسته‌بندی ...  بیشتر

روانشناسی
پیش‌بینی اضطراب مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، حمایت تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر تبریز

ناهیده یوسف پور؛ نوشین درخشان؛ رقیه پورصابری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، ، صفحه 45-53

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2015017.1492

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت اضطراب مدرسه و نقش آن در افت سایر عملکردهای تحصیلی، پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اضطراب مدرسه بر اساس خودکارآمدی تحصیلی، حمایت تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول انجام شد.روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهر تبریز در سال تحصیلی 1402-1401 ...  بیشتر

روانشناسی
شناسایی ساز و کارهای بکارگیری جایگاه تخیل در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان

فاطمه سادات نجم‌‌الهدی؛ یحیی قائدی؛ صادق رضایی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2011514.1466

چکیده
  هدف: داده ها و جمع بندی روش گراندد تئوری یا زمینه بنیاد است. برای شناسایی مولفه های تخیل در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان در این پژوهش: در گام اول با مراجعه به متون تخصصی تخیل در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان از جمله مقالات داخلی و خارجی، کتاب ها و نشریات معتبر، شاخص های تخیل در برنامه آموزش فلسفه برای کودکان شناسایی، بررسی و با روش ...  بیشتر

روانشناسی
اعتبارسنجی سازه شجاعت تحصیلی اصیل در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران

علی پورفلاحتی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ علیرضا آقایوسفی؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 13-26

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.552636.1301

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه، سنجش اعتبار سازه‌ای شجاعت تحصیلی اصیل بود که پژوهش های گذشته به آن چندان توجهی نداشتند و این ابزار در دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی ایران اعتبارسنجی شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همۀ دانشجویان و دانش‌آموختگان دوره‌های مختلف تحصیلی وزارت ...  بیشتر

روانشناسی
اثربخشی آموزش طرح ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای فرسودگی تحصیلی

محمد قاسم شبانی؛ احمد صادقی؛ هاجر ترکان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 59-70

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.533061.1092

چکیده
  هدف: موفقیت و رضایت تحصیلی از مهم‌ترین متغیرهای مطرحی است که می­توانند به عنوان شاخصی جدی در میان دانشجویان مدنظر قرار گرفته و از طریق آن‌ها بسترهای رو به آینده تحصیل دانشجویان را از طریق آن‌ها رصد و بررسی نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر­بخشی آموزش طرح‌ریزی مسیر تحصیلی-شغلی ساویکاس بر موفقیت و رضایت تحصیلی دانشجویان دارای ...  بیشتر

روانشناسی
شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی مراکز دانشگاهی شهر کرج)

منوچهر لرنی؛ محمد رضا بلیاد؛ پریسا ایران نژاد؛ علیرضا محمدی نژاد گنجی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 127-138

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2008821.1448

چکیده
  هدف: برای مواجهه با مخاطرات طبیعی نیاز به مدیریت بحران و تاب‌آوری سازمانی در این زمینه می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاب‌آوری سازمانی مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی برای مواجهه با مخاطرات طبیعی بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا اکتشافی از نوع کیفی بود. جامعه این مطالعه ...  بیشتر

روانشناسی
اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی

رضا منظری توکلی؛ زهرا مهدوی نسب برفه؛ فهیمه دهقان دولتی؛ فاطمه مصلحی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 149-158

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1987007.1374

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبانی تئوری انتخاب بر اشتیاق به مدرسه و سرسختی روانشناختی دانش­آموزان پسر مقطع ابتدایی بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی پیش­آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش­آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر کرمان در سال تحصیلی ...  بیشتر

روانشناسی
مقایسه اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری

زهرا قاسم زاده؛ حسین بیگدلی؛ محمد باقر حبی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 159-172

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.535328.1135

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت در اثربخشی تمرین ادراکی-حرکتی و حافظه فعال بر پردازش شنیداری و درک مطلب در کودکان دارای اختلال یادگیری انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربی و طرح مورد استفاده در این پژوهش (طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون دو گروهی) دو گروه آزمایش می باشد جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان مقطع پنجم و ششم دوره ...  بیشتر

روانشناسی
ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی

مهدی فلاحی؛ علی محمد رضایی؛ محمدآقا دلاور پور

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 173-184

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005307.1424

چکیده
  هدف: مشارکت بزرگسالان در یادگیری و داشتن انگیزه برای یادگیری از جمله عناصر اصلی نظریه آندراگوژی در آموزش بزرگسالان است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی و ضرورت و چگونگی مشارکت کارکنان در فرآیندهای پیش از آموزش در الگوی آندراگوژی انجام شد.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش کارکنان شرکت ...  بیشتر

روانشناسی
کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی

حوا معتمدی برآبادی؛ معصومه صمدی؛ محمدرضا سرمدی؛ مهدی محمودی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 185-196

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003891.1417

چکیده
  هدف: تربیت اخلاقی موضوع مهمی است که در رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، هدف این مطالعه کاوشی بر رساله‌های دکتری رشته فلسفه تعلیم‌وتربیت دانشگاه‌های دولتی در حوزه تربیت اخلاقی بود. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش رساله‌های دکتری ...  بیشتر

روانشناسی
مدل‌یابی عزت‌نفس و تمایزیافتگی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری بر مطلق‌گرایی به منظور آسیب‌شناسی فرهنگی تربیتی نوجوانان

فرشاد فردوسی؛ نجمه وکیلی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 197-206

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2007042.1436

چکیده
  هدف: مطلق‌گرایی ریشه در تفکر رویکرد طبیعت‌گرایی دارد و مطلق‌گرایان باور به ثابت‌بودن برخی اصول و مفاهیم در فرهنگ‌های مختلف دارند. عزت‌نفس و تمایز‌یافتگی می‌توانند بر باورهای مطلق‌گرایی به منظور آسیب‌شناسی فرهنگی تربیتی نوجوانان تاثیر بگذارند، لذا پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی عزت‌نفس و تمایزیافتگی با میانجی‌گری مسئولیت‌پذیری ...  بیشتر

روانشناسی
مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال

مهسا تجلی؛ احمد باصری؛ حسن اسدزاده

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 207-218

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005292.1423

چکیده
  هدف: روش‌های مداخله بسیاری برای بهبود ویژگی‌های روانشناختی کودکان وجود دارد که در این مطالعه تلاش می‌شود تا دو روش بازی درمانی و آموزش حل مساله با هم مقایسه شوند. در نتیجه، هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی بازی درمانی و آموزش حل مساله بر مسئولیت‌پذیری، تحمل پریشانی و سازگاری کودکان 5 تا 7 سال بود.روش شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با ...  بیشتر

روانشناسی
طراحی و تبیین کیفی تیم‌سازی اثربخش در سازمان‌های چندملّیتی فعال در ایران

حمید طاهری راویزی؛ داوود کیاکجوری؛ مهران مختاری؛ بهزاد فرخ سرشت

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 231-242

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2009580.1455

چکیده
  هدف: تیم‌سازی اثربخش به ارتقای همکاری، ارتباطات و اعتماد بین اعضای تیم کمک می‌کند و برای موفقیت هر سازمانی به‌ویژه در سازمان‌های چندملّیتی حیاتی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین کیفی تیم‌سازی اثربخش در سازمان‌های چندملّیتی فعال در ایران انجام شد. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. ...  بیشتر

روانشناسی
شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی

پریسا صفامنش؛ کورش پارسا معین؛ صغری افکانه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 263-274

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003203.1413

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزشیابی ابعاد نظام پژوهشی در آموزش عالی انجام شد. روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی-کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده­ها، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی که در بخش کیفی تحلیل مضمون و در بخش کمی توصیفی-پیمایشی بود. جامعة مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی (اعضای هیئت ‌علمی) و سازمانی ...  بیشتر

روانشناسی
ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره میانی کودکی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران)

مریم ریحانی؛ داود معنوی پور؛ مجتبی صداقتی فرد

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 275-284

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2004198.1420

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ترسیم شبکه ارتباطی سنجش تحول در دوره مبانی کودکی انجام گردید. روش‌شناسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع روانسنجی بود. جامعه‌آماری پژوهش حاضر، کلیه دانش‌آموزان شهر تهران در مقطع ابتدایی (سن 6 تا 12 سال) در سال تحصیلی 1399- 1398 بودند. افراد نمونه 585 نفر به بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای اتخاب ...  بیشتر

روانشناسی
اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب‌آوری دانش‌آموزان بهبود یافته از کووید (COVID-19)

آذر جوزن؛ محمد علی فردین؛ غلامرضا ثناگوی محرر

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 285-294

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1988012.1382

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر تاب­آوری دانش­آموزان بهبودیافته از اپیدمی کووید بود. روش شناسی: روش مطالعه از نوع نیمه­آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه‌ آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر 12 تا 17 ساله بهبود یافته از بیماری کووید مشغول به ...  بیشتر

روانشناسی
ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

امین اکبرپور؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ محمدعلی نادی خوراسگانی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 295-310

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2005316.1425

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه و اعتبارسنجی مدل پیشگیری از اهمال کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی بود . روش شناسی: پژوهش حاضر با روش کیفی پدیدارشناسی انجام شد، جهت شناسایی کارکنان اهمال کار دانشگاه آزاد اسلامی ابتدا کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در سال(98-99) مدنظر قرار گرفت، سپس با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای،  ...  بیشتر

روانشناسی
شناسایی و اعتباریابی مولفه های تبیین کننده تکیه گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران

مریم سوری؛ محمد مجتبی زاده؛ رسول داودی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 311-332

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006293.1432

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اعتباریابی مولفه­های تبیین­کننده تکیه­گاه سازی در نظام آموزش متوسطه ایران بود. روش شناسی: روش تحقیق کیفی – کمی بود، جامعه آماری بخش کیفی خبرگان و متخصصان حوزه یادگیری - یاددهی، روش­های تدریس و تکیه­گاه­سازی و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع شامل مقالات و پژوهش­های علمی و کتب مرتبط تالیفی ...  بیشتر

روانشناسی
مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل بر مشکلات بین‌شخصی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی

فاطمه بهارلو؛ حسین مهدیان؛ ابوالفضل بخشی پور

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 345-355

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2010721.1462

چکیده
  هدف: مبتلایان به اضطراب اجتماعی دارای مشکلات بین‌شخصی زیادی هستند. در نتیجه، هدف این مطالعه، مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و تحلیل رفتار متقابل بر مشکلات بین‌شخصی دانش‌آموزان دارای اضطراب اجتماعی بود. روش: این پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دختران دوره ...  بیشتر

روانشناسی
مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و شفقت درمانی بر ویژگی‌های شخصیتی تاریک و سازش‌یافتگی روانشناختی در دختران آسیب‌دیده اجتماعی

سهیلا جعفری قلعه بیگ؛ معصومه اسلامی؛ طییه رحیمی پردنجانی

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 361-374

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1972088.1357

چکیده
  هدف: افراد آسیب‌دیده اجتماعی دارای مشکلات روانشناختی زیادی به‌ویژه در زمینه افزایش ویژگی‌های شخصیتی تاریک و افت سازش‌یافتگی روانشناختی هستند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و شفقت درمانی بر ویژگی‌های شخصیتی تاریک و سازش‌یافتگی روانشناختی در دختران آسیب‌دیده اجتماعی انجام شد.روش شناسی: این پژوهش ...  بیشتر

روانشناسی
شناسایی ابعاد و مولفه‌های برنامه‌درسی هیوتاگوژیکی دوره دوم متوسطه

زیبا نیک محمدی؛ ناهید شفیعی؛ علیرضا عراقیه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 375-386

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2010714.1461

چکیده
  هدف: برنامه‌درسی نقش مهمی در موفقیت نظام‌های آموزشی دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های برنامه‌درسی هیوتاگوژیکی دوره دوم متوسطه انجام شد.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع اکتشافی بود. جامعه این پژوهش مقاله‌های مرتبط با حیطه پژوهش در سال‌های 2019 الی 2023 و خبرگان آشنا به ...  بیشتر