دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم اجتماعی
طراحی الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت‌های ارتباطی مدیران

فاطمه رادپور؛ بهزاد فرخ سرشت؛ داود کیاکجوری؛ حسینعلی تقی پور

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403، ، صفحه 21-30

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2006845.1435

چکیده
  هدف: مهارت‌های ارتباطی مدیران یکی از مهم‌ترین عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است و برای این منظور شناخت ویژگی‌های شخصیتی مدیران برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی آنان مهم و ضروری می‌باشد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی الگوی ابعاد شخصیتی موثر بر میزان مهارت‌های ارتباطی مدیران بود.روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از ...  بیشتر

علوم اجتماعی
ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس

موسی مقدس؛ پریوش جعفری؛ محمد نور رحمانی؛ نادر قلی قورچیان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 107-116

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2003213.1414

چکیده
  هدف: رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس می‌تواند برای نظام آموزش‌وپرورش مزیت رقابتی ایجاد نماید. در نتیجه، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء رهبری مثبت‌گرا در بین مدیران مدارس انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری این مطالعه همه مدیران مدارس استان فارس ...  بیشتر

مطالعه نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی البرز بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای

معصومه اکبری؛ شهلا فرهادی ورمز آبادی؛ محمود میدانی؛ آزاده برزگران؛ شهین عبدالمالکی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 277-286

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.551214.1289

چکیده
  هدف: بررسی نیازهای آموزشی گروه‌های مختلف همواره به شناخت بهتر وضعیت موجود و داشتن چشم‌اندازی مناسب به آینده کمک می‌کند. بنابراین، هدف این پژوهش، مطالعه نیازهای آموزشی مدیران مدارس ابتدایی بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای بود.روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس ...  بیشتر

تحلیل رابطه مهارت‌های ارتباطی مدیران و میزان اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان

یدالله فضلی؛ امید مهنی؛ ایوب فیضی؛ بیژن عبدالهی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.530577.1058

چکیده
  هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مهارت­های ارتباطی مدیران با اثربخشی مدیریت کلاس درس معلمان بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل 28 نفر مدیر و 976 نفر دبیر مدارس مقطع دوم متوسطه شهرستان آمل بود. جهت انتخاب نمونه آماری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد. بر این اساس تعداد 24 نفر مدیر و 278 نفر ...  بیشتر

ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم

الهام محبی اطاقوی؛ امیر حسین محمد داوودی؛ غلامرضا شریفی راد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 63-75

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534701.1121

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری فرهنگی در مدیران مدارس استان قم انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی - همبستگی بود. جامعه این پژوهش مدیران مدارس استان قم در سال تحصیلی 99-1398 بودند که تعداد آنها 944 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 274 نفر برآورد که با توجه به ریزش‌های ...  بیشتر

طراحی مدل رهبری عدالت محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکردی مدلسازی معادلات ساختاری

نرگس شریعتمداری؛ علاالدین اعتماد اهری؛ اصغر شریفی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 51-62

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526877.1022

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش طراحی مدل رهبری عدالت‌محور در مدیریت مدارس ابتدایی شهر تهران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری بود.روش شناسی‌: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا مقطعی از نوع کمی بود. جامعه پژوهش مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 1419 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 302 نفر محاسبه شد ...  بیشتر

اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی در مدارس شهرستان قروه

فرزانه سلطانقلی؛ محمدرضا اردلان؛ جمال عبدالملکی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 133-143

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.524360.0

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی اثر رهبری اخلاقی مدیران بر سلامت سازمانی با میانجی‌گری عدالت سازمانی  در مدارس بود.روششناسی: روش مطالعه توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مدارس متوسطه دوم شهرستان قروه در سال 1399 به تعداد 339 نفر بودند که از این جامعه بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 181 نفر  با روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون

سپیده پرسش؛ علیرضا قاسمیزاد؛ پری مشایخ

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 254-265

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532033.1072

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران آموزش ابتدایی با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون چاپی درباره رشد حرفه‌ای معلمان و مدیران در پایگاه‌های اطلاعات علمی بین سال‌های 2019-2000 بودند که با توجه به ملاک‌های ...  بیشتر

ارائه مدل پیش‌بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه‌های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه‌ای

سکینه رضائی سیروس؛ محمدنقی ایمانی؛ اصغر شریفی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 92-102

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242034

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل پیش بینی بازگشت سرمایه در آموزش و بهسازی منابع انسانی مبتنی بر مولفه های فرهنگ سازمانی و صلاحیت حرفه ای انجام شد.روش: روش پژوهش  ازنظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده (کمی) بود. جامعۀ آماری، مدیران شهرداری شهر تهران بودند که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 315 نفر انتخاب ...  بیشتر

تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت

محمد طرزی؛ کوروش پارسا معین؛ صغری افکانه

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 112-120

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242018

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت انجام شد. روش: روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی- کاربردی؛ برحسب نوع داده، کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان بانک رفاه ایران به تعداد 9794 نفر بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای ...  بیشتر