دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم اجتماعی
طراحی الگوی آموزش مجازی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان

محمد دلقندی؛ محمد کریمی؛ حسن نودهی؛ مسلم چرابین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2012176.1469

چکیده
  هدف: با توجه به رشد و تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات، شیوه‌های آموزش نیز تغییرهای گسترده‌ای کرده‌اند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی آموزش مجازی کارآمد در دانشگاه فرهنگیان انجام شد.روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف و شیوه اجرا به‌ترتیب کاربردی و توصیفی از نوع اکتشافی بودند. جامعه مطالعه حاضر همه مدیران و اساتید دانشگاه‌های ...  بیشتر

طراحی الگوی ساختار سازمانی مبتنی بر شاخص‌های بهبود و توسعه آموزشی در دانشگاه فرهنگیان

رباب موسوی؛ علیرضا محمدی نژاد گنجی؛ محمد نقی ایمانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 287-302

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1990346.1391

چکیده
  هدف: هدف این مطالعه طراحی الگوی ساختار سازمانی مبتنی بر شاخص‌های بهبود و توسعه آموزشی در دانشگاه فرهنگیان بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان دانشگاه فرهنگیان بودند که تعداد 20 نفر طبق اصل اشباع نظری با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. جامعه پژوهش در ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور)

نگارین پاشاخانلو؛ نرگس حسن مرادی؛ مجید ربیعی دولابی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 89-102

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546888.1241

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت استعداد می‌باشد. روش پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) بود.روش: در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی - پیمایشی بهره گرفته شد. نمونه آماری در بخش کیفی شامل اعضای هیات علمی رشته مدیریت آموزشی و مدیران ارشد دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور بود، در این راستا با 13 نفر با استفاده از روش نمونه ...  بیشتر

مدل یابی عوامل اثرگذار بر حسادت سازمانی در کارکنان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: استان های شمال غرب کشور)

حافظ تره باری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ یوسف نامور

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 143-156

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.534898.1127

چکیده
  هدف: هدف پژوهش­ حاضر، مدل­یابی عوامل اثرگذار بر حسادت ­سازما­نی ­در کارکنان دانشگاه فرهنگیان بود.  روش­شناسی: این پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی بود. و از نظر شیوۀ اجرا، از رویکرد آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، متخصصان و صاحبنظران حوزه علوم تربیتی و مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فرهنگیان ...  بیشتر

نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران

زینت هادیان؛ سیده زهرا هادیان

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 368-379

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.699946

چکیده
  هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش مدیریت راهبردی منابع انسانی در چابک سازی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه مطالعات توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران بودند که تعداد آنها در دوره ...  بیشتر

طراحی الگوی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان

شهرام شهبازی؛ جهانبخش رحمانی؛ مصطفی قادری؛ رضا اسماعیلی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 256-277

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.254099

چکیده
  هدف: هدف این تحقیق طراحی و اعتبار سنجی برنامه درسی صلاحیت های بین فرهنگی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان بود. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی و برای انجام آن از تحلیل ‌داده ‌بنیاد استفاده شد.روش: جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه صلاحیت های بین فرهنگی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد ده نفر ...  بیشتر

شناسایی عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان :یک مطالعه گرندد تئوری (کیفی)

راضیه منصورنیا؛ محمود صفری؛ معصومه اولادیان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242014

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی بود. روش: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل مسئولین و معاونین ارشد دانشگاه  و اعضای هیئت علمی بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند و اصل اشباع 17 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با ...  بیشتر