دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح

جمیله شرف؛ نادر قلی قورچیان؛ کلثوم نامی؛ محمود صباحی زاده

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 113-124

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.553809.1307

چکیده
  هدف: مدرسه صالح مدرسه‌ای برای تحقق حیات طیبه و دستیابی به جامعه سالم است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی مدل استقرار مدرسه صالح بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه پژوهش صاحب‌نظران مدرسه صالح استان هرمزگان در سال 1400 بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 17 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه

مهدی فلاح نوش آبادی؛ سیدمجتبی محمودزاده؛ عباس عباس پور؛ مهدی یزدان شناس

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 157-166

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.547491.1255

چکیده
  هدف: برند کارفرما به‌عنوان یک فعالیت راهبردی برای سازمان‌ها نشان‌دهنده نحوه مدیریت سرمایه انسانی است. در نتیجه، این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد و مولفه‌های الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندشاخصه انجام شد. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمی) ...  بیشتر

تدوین الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وبرنامه درسی ملی در آموزش و پرورش ایران

ناهید رستمانه نجف آبادی؛ محبوبه سادات فدوی؛ بدری شاه طالبی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 166-177

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.540897.1176

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت سندهای تحول بنیادین و برنامه‌درسی ملی در برنامه‌های آموزش‌وپرورش، پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی رهبری مبتنی بر ارزش بر اساس سند تحول بنیادین و سند برنامه‌درسی ملی در آموزش‌وپرورش ایران انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش دو سند تحول بنیادین و برنامه‌درسی ملی در ...  بیشتر

شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌بنیاد

پروین ‌شایسته نیا؛ حمید شفیع زاده؛ نادر سلیمانی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 395-405

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.700015

چکیده
  هدف: پیوند مدرسه و جامعه می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی دانش‌آموزان برای زندگی در جامعه داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه‌های الگوی پیوند مدرسه و جامعه بر اساس نظریه داده‌ بنیاد بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی بود. جامعه پژوهش اساتید و خبرگان، سیاست‌گذاران وزارت ...  بیشتر

طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش مشهد

مهین نوری نوخندان؛ محمد کریمی؛ محمود قربانی؛ احمد زنده دل

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 174-184

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.244795

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل افزایش عدالت سازمانی با رویکرد ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در کارکنان آموزش‌وپرورش انجام شد.روش شناسی: این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان مدیران و معاونان نواحی هفت‌گانه آموزش ‌و پرورش شهرمشهد و دربخش کمی کارکنان آموزش ‌و پرورش نواحی هفت‌گانه ...  بیشتر

طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش‌وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

زهرا شاهرودی؛ روح الله سمیعی؛ محمدباقر گرجی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 266-276

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.532111.1073

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش طراحی الگوی اصطکاک سازمانی در آموزش‌وپرورش استان گلستان با رویکرد نظریه داده‌ بنیاد بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع اکتشافی و با رویکرد نظریه داده‌بنیاد بود. جامعه پژوهش خبرگان رشته‌های مدیریت آموزشی، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی آموزش‌وپرورش استان گلستان در ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش (معلمان مقطع ابتدایی)

پروین بنیادی؛ رضا ساکی؛ سیف الله فضل اللهی قمشی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 332-341

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.533906.1112

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تعالی منابع انسانی در آموزش‌وپرورش انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش شامل اسناد و مدارک تعالی منابع انسانی و خبرگان آموزش‌وپرورش استان البرز در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه طبق اصل اشباع نظری 15 نفر در نظر گرفته شد که با روش‌های نمونه‌گیری ...  بیشتر