دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
علوم اجتماعی
بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران

سعید شفاهی؛ علیرضا چناری؛ صغری افکانه

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 71-82

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989760.1390

چکیده
  هدف: مدیریت دانش نقش مهمی در رشد و توسعه سازمان‌های مختلف به‌ویژه سازمان‌های آموزشی دارد. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تاثیر شاخص‌های توسعه آینده پژوهی مدیریت دانش در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی بود. جامعه پژوهش همه اعضای هیأت‌علمی و حق‌التدریس دانشکده‌های ...  بیشتر

علوم اجتماعی
تحقیق آمیخته استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات

ماکان آریا پارسا؛ محمدرضا دلوی اصفهان

دوره 9، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 83-94

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.1989737.1388

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت کارآفرینی در عصر متاورس به‌ویژه با رویکرد آینده پژوهی، پژوهش حاضر با هدف استقرار الگوی کارآفرینی با رویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات انجام شد.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا آمیخته (کیفی-کمّی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد آینده پژوهی فعالیت‌‌های پژوهشی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

نادیا لشکری؛ محمد صالحی؛ فرشیده ضامنی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 255-265

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.242051

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه­بندی ابعاد و مؤلفه­های آینده پژوهی در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران بود.روش­: این پژوهش­ از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع زمینه­یابی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و معاونین واحدها، مدیران و معاونین دانشکده­ها، ...  بیشتر