دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
بررسی اثر بخشی سبک های مدیریت معلمان بر ابعاد تربیت حرکتی دانش آموزان: نقش مداخله-ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال

الناز ایمان زاده؛ محمد‌رضا اسماعیلی؛ رضا نیک بخش

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 230-240

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر، به بررسی اثر بخشی سبک­های مدیریت معلمان بر تربیت حرکتی دانش­آموزان با نقش مداخله­ای راهبرد یاددهی- یادگیری حل مسئله در مهارت بسکتبال پرداخت.روششناسی: روش پژوهش آزمایشی همراه با پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را 706 نفر از دانش­آموزان دختر و پسر پایه هفتم شهرستان سراب در نیم­سال تحصیلی ...  بیشتر