دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
روانشناسی
اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته مادران دارای فرزند چند معلولیتی با ناگویی هیجانی بر بهبود افسردگی

زینب محمودی اصل؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ علی نظری

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/ijes.2024.2019872.1523

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته مادران دارای فرزند چند معلولیتی با ناگویی هیجانی بر بهبود افسردگی بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزندان چندمعلولیتی که فرزندشان مشغول به تحصیل در مدرسه استثنایی گل‌های شیراز در سال ...  بیشتر

بررسی تاثیر آموزش مهارت های جرات مندی با افسردگی معلمان مدارس ابتدایی

خدانظر شهنوازی؛ سیمین اصغری نژاد

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 288-304

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.706744

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظور اثر آموزش مهارت جرات مندی بر افسردگی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان چابهار انجام پذیرفت.روش: روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت، هدف و فرضیه های آن، نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان چابهار  بودند که نمونه مورد مطالعه 30 نفر از معلمان مدارس ابتدایی شهرستان چابهار بودند ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان

فریبرز اصل مرز؛ شیرین ایدی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43776

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر استرس، اضطراب و افسردگی حاکم در بین معلمان مدارس ابتدایی ناحیه 2 شهر همدان و تأثیر آن بر سلامت روان دانش آموزان بود. روش: روش این مطالعه از نوع علی، مقایسه ­ای و جامعۀ آماری آن، شامل کلیۀ معلمین زن و مرد شاغل در مدارس ابتدایی پسرانه ناحیه 2 شهر همدان در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با استفاده از روش ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش‌آموزان منطقه آزاد ماکور

سجاد پاشایی؛ محمدرسول خدادادی؛ فاطمه عبدوی؛ علی سالمی؛ میر داود حسینی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 13-25

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43761

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین، میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات (تلفن همراه، اینترنت، اینستاگرام و تلگرام) با افسردگی دانش­آموزان منطقه آزاد ماکو، بود.روش: پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و با توجه به هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش­آموزان نوجوان 17 تا 18 سال تشکیل دادند که، 265 نفر بصورت تصادفی ...  بیشتر

پیش‌بینی نگرش به رفتار بزهکارانه بر اساس فرسودگی تحصیلی، اضطراب، استرس و افسردگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی

سپیده فرج پور نیری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 38-47

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43763

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی نگرش مثبت و منفی به رفتار بزهکارانه بر اساس فرسودگی تحصیلی، اضطراب، استرس و افسردگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی انجام شدروش: پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود.  جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های پسرانه شهرستان نیر در سال تحصیلی 97-1396بود. 120 نفر از این افراد با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده

مهتاب علوی؛ حامد کرمی؛ سکینه هاشمی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 198-213

https://doi.org/10.22034/ijes.2017.43701

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی بر روحیه و برخورد متقابل کودک در خانواده انجام شده است.روش: تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی می باشد و کلیه دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی که درسال 95-96 در شهر دره شهر مشغول به تحصیل بوده اند جامعه آماری را تشکیل داده اند. نمونه پژوهش 70 نفر از دانش آموزان می باشد که با استفاده ازنمونه گیری تصادفی ...  بیشتر