دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان

جلال کارآمد؛ وحید فلاح؛ لادن سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.704000

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف اثربخشی آموزش فلسفه به روش روایتی بر باورهای معرفت شناختی و خودآگاهی هیجانی در نوجوانان انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری ...  بیشتر

بررسی نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

جیران مرادی؛ یحیی یاراحمدی؛ محمود گودرزی؛ امید مرادی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 122-136

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.529737.1052

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش بررسی نقش واسطه­ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین فاکتورهای موفقیت با انگیزش پیشرفت دانش­آموزان بود.روش شناسی:  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه دانش­آموزان دختر پایه­ی یازدهم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 98-1397 بود. از این جامعه، 400 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای ...  بیشتر