دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
شناسایی عوامل موثر بر ارزش های شوارتز و بررسی وضعیت موجود در بین شهروندان تهرانی

فرحناز پیروز؛ محمد رضا جوادی یگانه؛ شهلا کاظمی پور

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 178-192

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.250014

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت شهروندان تهران از نظر ساختار مدور ارزش‌های شوارتز و ارایه مدل بهبود آن بود.روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته بود. در بخش کیفی جامعۀ آماری خبرگان و مدیران ارشد معاونت اجتماعی شهرداری تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت اجتماعی ناجا و سایر دستگاه های دست اندکار در حوزه مسائل ...  بیشتر