دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
واکاوی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی:‌ یک تحلیل کیفی

کوثر خضر زاده؛ خدیجه حشمتی؛ رضا معصومی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528351.1041

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی انجام شد.روش شناسی: رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع مطالعه اسنادی بود. جامعه پژوهش شامل کتب هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی(پایه دوم تا ششم) در سال تحصیلی 1400-1399 بود که با توجه به ماهیت موضوع کتب همه پایه‌ها به عنوان ...  بیشتر