دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران)

مسعود زاهدی‌پور؛ معصومه اولادیان؛ سیدرسول حسینی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 229-240

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.242057

چکیده
  هدف:  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدارس اثربخش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران) انجام شد.روش شناسی: روش پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی و کمی) به روش تئوری زمینه ای و مدل معادلات ساختاری به روش کمی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی اساتید دانشگاهی متخصص در آموزش ابتدایی و در بخش کمی معلمان ابتدایی شهر ...  بیشتر