دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ارائة مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش آموزان دورة ابتدایی (مورد مطالعه: شهر بوشهر)

بنفشه فرهت؛ عبدالرحیم رحیمی؛ فرهاد امام جمعه

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 147-158

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.534899.1125

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش ارائه مدل ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی دانش­آموزان دوره ابتدایی بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها کیفی از نوع نظریه‌پردازی داده بنیاد مبتنی بر طرح اشتراس کوربین بود. جامعه شامل خبرگان آموزش‌وپرورش  شهر بوشهر در سال تحصیلی 1400-1399 بود. ابزار پژوهش مصاحبه  نیمه­ساختاریافته ...  بیشتر

تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد شهروند جهانی

امین رضائی؛ زهره سعادتمند؛ جهانبخش رحمانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 27-36

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.539605.1166

چکیده
  هدف: یکی ازدغدغه های اصلی جامعه کنونی که پایه ریزی درجهت تشکیل جامعه ای سالم و رشدیافته است، بحث  شهروندی و تربیت شهروند جهانی است. پژوهش حاضر باهدف تدوین و شناسایی مؤلفه های محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی بارویکرد شهروند جهانی انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش به‌صورت کیفی و به شیوه تحلیل مضمون انجام‌شده است. بدین منظور 65 سند ...  بیشتر

ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان

فائزه عزیزی فارسانی؛ زهره سعادتمند؛ محمدعلی نادی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 109-121

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.540975.1177

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگوی برنامه درسی مهارت‌های زندگی در دوره ابتدایی از دیدگاه خبرگان بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا پژوهشی کیفی با تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی مختلف کشور در سال تحصیلی 400-1399 بودند که به صورت هدفمند 14 نفر انتخاب و تا قاعده اشباع نظری مورد مصاحبه قرار ...  بیشتر

واکاوی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه‌درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی:‌ یک تحلیل کیفی

کوثر خضر زاده؛ خدیجه حشمتی؛ رضا معصومی نژاد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 89-99

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528351.1041

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخصه‌های نوع‌دوستی در برنامه درسی هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی انجام شد.روش شناسی: رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی از نوع مطالعه اسنادی بود. جامعه پژوهش شامل کتب هدیه‌های آسمان دوره ابتدایی(پایه دوم تا ششم) در سال تحصیلی 1400-1399 بود که با توجه به ماهیت موضوع کتب همه پایه‌ها به عنوان ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی و فارسی (خوانداری) و هدیه‌های آسمان و علوم تجربی پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس مفاهیم اخلاقی

زهرا نفر؛ فاطمه السادات فاطمی؛ فائزه نفر

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 68-79

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43766

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مفاهیم اخلاقی به دانش‌آموزان در کتاب‌های درسی پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی انجام شد. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش تحلیل محتوا در دو گام استفاده شد. در گام اول به‌صورت کیفی، روش تحلیل محتوای عرفی یا استقرایی برای شناسایی مقوله‌ها به کار گفته شد. در گام دوم، پس از دستیابی به مقوله‌ها، به‌صورت ...  بیشتر