دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
روانشناسی
هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی

فریبا قلعه نوی؛ سید امیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ مریم بردبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.2000172.1397

چکیده
  هدف: یکی از مهم‌ترین ابعاد تفکر، تفکر علمی است که می‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت‌های تحصیلی دانش‌آموزان داشته باشد. بنابراین، هدف این مطالعه هنجاریابی و اعتبارسنجی ابزار سنجش تفکر علمی در دانش‌آموزان ایرانی بود. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان دوره متوسطه ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم‌آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی

مجتبی رئیسی سرتشنیزی؛ احمد غضنفری؛ رضا احمدی؛ طیبه شریفی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 125-136

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555686.1326

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش گروهی کاوشگری و مفهوم‌آموزی در درس علوم بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان پسر بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری(یک ماهه) با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان کیار (شهر ...  بیشتر

اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر

مسعود احمدی؛ مسعود قاسمی؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 205-214

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.553033.1304

چکیده
  هدف: اختلال اضطراب فراگیر دارای پیامدهای منفی زیادی از جمله کاهش تاب‌آوری است. بنابراین، هدف این پژوهش اثربخشی برنامه آموزشی ابراز وجود بر تاب‌آوری و نشانه‌های بالینی دانش‌آموزان دارای علائم اختلال اضطراب فراگیر بود.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه ...  بیشتر

روانشناسی
مدل ساختاری اشتیاق به مدرسه بر اساس فرهنگ مدرسه با نقش میانجی جو کلاس و خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان

احمد کریمی دشتکی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 303-312

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.546720.1238

چکیده
  هدف: اشتیاق به مدرسه سبب بهبود سایر وضعیت‌های تحصیلی می‌شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل ساختاری اشتیاق به مدرسه بر اساس فرهنگ مدرسه با نقش میانجی جو کلاس و خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پایه ششم شهرستان ...  بیشتر

روانشناسی
طراحی مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری اشتیاق تحصیلی

شهریار عبدالملکی؛ ذبیح پیرانی؛ فیروزه زنگنه

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 325-336

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.552971.1303

چکیده
  هدف: خودتنظیمی نقش موثری در سایر عملکردهای تحصیلی دانش‌آموزان دارد و می‌تواند سبب موفقیت تحصیلی آنان گردد. بنابراین، هدف این مطالعه طراحی مدل خودتنظیمی تحصیلی بر اساس نیازهای بنیادین روانشناختی و الگوی ارتباطی خانواده با میانجی‌گری اشتیاق تحصیلی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش شکوفایی بر شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان (مطالعه موردی: دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر چالوس)

سهرابعلی قاسمی؛ جمال صادقی؛ علیرضا همایونی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 79-88

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546913.1244

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش شکوفایی بر شوخ‌طبعی و درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه بود. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه‌های آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهر چالوس در سال تحصیلی 1398-99 بودند. نمونه آماری پژوهش 30 نفر بودند ...  بیشتر

رابطه تدریس تحول‌آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان

ابوالقاسم بریمانی؛ وحید ابراهیمی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 123-132

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.542881.1193

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تدریس تحول‌آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش‌آموزان بود. روش‌شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4300 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر نکا بودند. نمونه آماری به تعداد 353 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

شناسایی ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم

غلامرضا بختیاری رمضانی؛ محمد صاحب الزمانی؛ مصطفی نیک نامی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 167-176

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.555776.1327

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت استعدادیابی در مدارس، هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مولفه‌های تشکیل‌دهنده و عوامل اثرگذار بر کشف و حمایت استعدادهای دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در مناطق محروم بود. روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد استعدادیابی و خبرگان دانشگاهی و غیردانشگاهی در زمینه استعدادیابی ...  بیشتر

تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی

حوریه رضا قلی؛ شهین عبدالمالکی؛ فاطمه خدادادی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 177-186

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.552713.1302

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت رفتارهای مرتبط با سلامت تحصیلی در دانش‌آموزان، پژوهش حاضر با هدف تبیین سهم ابعاد شخصیت در رفتارهای ارتقادهنده سلامت تحصیلی انجام شد. روش‌شناسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر کرج در سال تحصیلی 400-1399 بودند. نمونه پژوهش 150 نفر برآورد که با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص شهر همدان

ابراهیم کوکبی رحمان؛ داوود تقوایی؛ ذبیح پیرانی

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 257-266

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.707262

چکیده
  هدف: اختلال یادگیری خاص باعث مشکلات تحصیلی بسیاری در دانش‌آموزان می‌شود. در نتیجه، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص بود.روش شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی تلفیق آموزش خودتعیین‌گری و هنر بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی

منیر صادقیان؛ کیانوش هاشمیان؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مهرداد ثابت

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 86-96

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.535578.1136

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی تلفیق آموزش خودتعیین‌گری و هنر بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند. نمونه پژوهش 60 دانش‌آموز ...  بیشتر

طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران

علیمراد کرمی؛ معصومه صمدی؛ محمد آرمند؛ فهیمه انصاریان

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 218-229

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.541747.1183

چکیده
  هدف: با توجه به اهمیت جامعه‌پذیری دانش‌آموزان در نظام تعلیم‌وتربیت جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جامعه‌پذیری دانش‌آموزان متوسطه دوم بر اساس مبانی جامعه‌شناختی سند تحول بنیادین در نظام تعلیم‌وتربیت انجام شد.روش ‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش ...  بیشتر

بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم

فاطمه رزم؛ فریبا حافظی؛ فاطمه سادات مرعشیان؛ فرح نادری؛ زهرا دشت بزرگی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 255-265

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.542672.1194

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش تدریس معکوس بر سواد اطلاعاتی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا نیمه آزمایشی با گروه پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل بودند. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر اهواز در سال تحصیلی ...  بیشتر

علوم اجتماعی
ارائه مدل برنامه‌درسی مبتنی بر سرزندگی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

فاطمه آقاخانی؛ افسانه صابر گرکانی؛ علاءالدین اعتماد اهری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 317-328

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.707295

چکیده
  هدف: سرزندگی نقش مهم و موثری در بهبود و ارتقای متغیرهای روانشناختی و تحصیلی در دانش‌آموزان دارد. بنابراین، هدف این مطالعه، ارائه مدل برنامه‌درسی مبتنی بر سرزندگی در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی بود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف و روش اجرا به‌ترتیب کاربردی و توصیفی از نوع کمی بودند. جامعه پژوهش معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال ...  بیشتر

مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول متوسطه

نجمه گلزاری مقدم؛ ولی مهدی نژاد؛ زهرا نیک منش

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 143-153

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.534387.1115

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر الگوی آموزشی گانیه و الگوی آموزشی- انگیزشی کلر بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پایه هفتم انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان پایه هفتم شهر زاهدان در سال تحصیلی 99-1398 بودند که از میان آنان 60 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب ...  بیشتر

مدل یابی معادلات ساختاری سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان

علیرضا قربانی؛ سمانه یازرلو

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.244678

چکیده
  هدف: مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های هویت‌یابی و خودکارآمدی با نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی پسر متوسطه دوم گرگان انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل 2700 دانش آموز بود که 330 دانش‌آموز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه‌های سبک هویت‌یابی برزونسکی(1989)، خودکارآمدی ...  بیشتر

الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش ‌آموزان دوره ابتدایی

زهرا امینی؛ فریبا حنیفی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 88-100

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526430.1015

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی الگوی عوامل موثر بر رشد اخلاقی و تعیین وضعیت آنها در دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود.روش‌ شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشد اخلاقی بودند که با توجه به اصل اشباع نظری تعداد 12 نفر از آنها با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب ...  بیشتر

مدل ‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان

پریسا تجلی؛ زهرا تقی زاده شیده؛ زهره صادقی افجه

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528112.1037

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان انجام شد.روش شناسی‌: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش 350 دانش‌آموز بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان‌مدار بر یادگیری مشارکتی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

زینت سلطانی؛ قدسی احقر؛ وحیده باباخانی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242027

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای هیجان­مدار بر یادگیری مشارکتی دانش­آموزان دوره متوسطه اول انجام شد.روش: روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. برای انجام پژوهش، از بین تمامی دانش­آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه اول منطقه 1 شهر تهران که در سال تحصیلی 98-1397 در مدارس دولتی این ...  بیشتر

تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان

مهسا میرزالو؛ زهره موسوی کاشی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 152-161

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242039

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر تدریس بر مبنای رویکرد کارکردگرایی و ساختگرایی بر عملکرد دانش‌آموزان بود.روش: روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها علی – مقایسه ای و همین‌طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم مناطق 14 و 15 شهر تهران بودندکه با استفاده از جدول مورگان و روش ...  بیشتر

ارائه مدل هوش کارآفرینی در دانش آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان

حمید رضا طهماسبی؛ نگین جباری؛ کیومرث نیازآذری

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 224-233

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.526334.1011

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی هوش کارآفرینی در دانش‌آموزان دوره متوسطه منطقه غرب استان گلستان انجام شد.روش‌شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و متخصصان و اساتید هوش کارآفرینی غرب استان گلستان در سال 1398 بودند. نمونه پژوهش اسناد و متون هوش کارآفرینی و طبق اصل ...  بیشتر

اثربخشی آموزش برنامه دانش‌افزایی فراشناختی معلمان بر عملکرد تحصیلی و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی

مهرنوش خداداد حسینی؛ ساناز اشکان

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 190-199

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242024

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش برنامه دانش‌افزایی فراشناختی معلمان بر عملکرد تحصیلی و پرورش خلاقیت دانش‌آموزان ابتدایی بود. روش: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش همه دانش‌آموزان پایه‌های سوم تا پنجم ابتدایی منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بودند. نمونه پژوهش 120 دانش‌آموز ...  بیشتر

پیش‌بینی نگرش به رفتار بزهکارانه بر اساس فرسودگی تحصیلی، اضطراب، استرس و افسردگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی

سپیده فرج پور نیری

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 38-47

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43763

چکیده
  هدف : پژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی نگرش مثبت و منفی به رفتار بزهکارانه بر اساس فرسودگی تحصیلی، اضطراب، استرس و افسردگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی انجام شدروش: پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود.  جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های پسرانه شهرستان نیر در سال تحصیلی 97-1396بود. 120 نفر از این افراد با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

رابطه بین سرمایه روان‌شناختی و مشارکت ورزشی دانش‌آموزان متوسطه

حسن مومنی؛ سمانه لعله ئی؛ سجاد مومنی

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 92-107

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43768

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر مشارکت ورزشی دانش‌آموزان انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از نظر نوع، کاربردی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهرستان دهلران در سال تحصیلی 98-1397بودند که بر اساس جدول مورگان 360 نفر به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقایسۀ سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی و دانش‌آموزان مدارس عادی همجوار در استان سمنان
دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 5-10

https://doi.org/10.22034/ijes.2015.43663

چکیده
    مقایسۀ سازگاری اجتماعی دانش­آموزان مدارس شبانه‌روزی و دانش‌آموزان مدارس عادی همجوار در استان سمنان     1-سید محمد حسین حسینی   2-معصومه مطور      چکیده   این پژوهش با هدف مقایسۀ سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی و دانش‌آموزان مدارس عادی همجوار و با روش تحقیق «مقایسه‌ای ـ پس‌رویدادی» ...  بیشتر