دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
روانشناسی
اثربخشی آموزش حل مسئله بر کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر

خدیجه ایروانی؛ لیلا ایروانی؛ معصومه مقیمی فیروز آباد

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 446-453

https://doi.org/10.22034/ijes.2023.543854.1202

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش حل مسئله  برکیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری در دانش آموزان منطقه 2 شهر تهران بود.روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه شامل دانش آموزان  منطقه 2  آموزش و پرورش متطقه 2  در سال تحصیلی98-97 بود. از جامعه موردنظر، تعداد 30 نفر به شیوه نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدل ‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان

پریسا تجلی؛ زهرا تقی زاده شیده؛ زهره صادقی افجه

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528112.1037

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی اشتیاق تحصیلی بر اساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان انجام شد.روش شناسی‌: این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش 350 دانش‌آموز بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

بررسی رابطه ی سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان شهر مریوان

اعظم خطیبی؛ مهناز رجبی فر

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 118-132

https://doi.org/10.22034/ijes.2020.43770

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی خانواده­ها با سلامت اجتماعی دانش آموزان در شهر مریوان انجام گرفت.  روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر مریوان در سال تحصیلی 97 -1396 بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375 نفر محاسبه شد. روش نمونه ...  بیشتر

پیش بینی کیفیت زندگی پناهندگان ایرانی بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری امیدواری

آزاده سهرابی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 123-132

https://doi.org/10.22034/ijes.2019.43755

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر  پیش بینی کیفیت زندگی پناهندگان ایرانی بر اساس سرسختی روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده با میانجی گری امیدواری  بود. روش: روش پژوهش همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر همه ی پناهدگان ایرانی ساکن در کمپ های پناهنگی کشور آلمان بودند. از بین این افراد 200 نفر به صورت در دسترس ...  بیشتر

بررسی رابطه تصویر بدنی و باورهای وسواسی با کیفیت زندگی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سیده نرجس عظیمی خطیبانی؛ بهمن اکبری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 172-188

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی تصویر بدنی با باورهای وسواسی و کیفیت زندگی دانشجویان متأهل انجام شد. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد واحد رشت است که با توجه به آمار دریافتی از بخش آمار پژوهشکده و فناوری اطلاعات دانشگاه ۱۲۱۰۱ نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه ای متشکل از ۳۶۰ نفر از دانشجویان ...  بیشتر

بررسی کیفیت زندگی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و رابطه آن با عملکرد تحصیلی آنها

غلام رضا تاج بخش؛ سجاد ریاحی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 61-90

https://doi.org/10.22034/ijes.2016.43683

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شده است. روش آن پیمایشی بوده و تعداد 205 نفر، حجم نمونه، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبق هبندی شده و ساده انتخاب شدند. یافته‌ها 8/ 2 درصد از پاسخ گویان به طور کلی کیفیت زندگی خود را خیلی ...  بیشتر