دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان

محمد رضا اردلان؛ نسرین حیدری سورشجانی؛ جمال عبدالملکی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 103-113

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.242035

چکیده
   هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در رفتار شهروند سازمانی با میانجی گری جامعه پذیری سازمانی در معلمان انجام شد. روش: روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان مدارس متوسطه دومدر سال تحصیلی 99-1398 شهرستان کرمانشاه بود، جامعه آماری 3053 نفر بود که با استفاده ...  بیشتر