دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
شناسایی شاخص‌های روانشناختی مدارس ایمن

افسانه لطفی عظیمی؛ صغرا ابراهیمی قوام؛ نعمت اله جعفری

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 67-78

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.544212.1208

چکیده
  هدف: مدارس ایمن می­توانند با ایجاد فضای امن و شناخت مناسب دانش‌آموزان و نیازهای روان‌شناختی آنها، فرآیند اجتماعی شدن و جامعه‌پذیری آنها را تسهیل کنند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص­های روانشناختی مدارس ایمن انجام شد. روش­شناسی: مطالعة حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، کیفی بود. جامعة پژوهش اسناد و متون چاپی ...  بیشتر