دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تدوین و مدل‌یابی معادلات ساختاری بی‌حوصلگی دانش‌آموزان بر اساس نظریه‌های ضمنی هوش، معنای زندگی و حمایت از خودمختاری ادراک‌شده

امیر تیموری؛ پروین کدیور؛ حمیدرضا رضا زاده بهادران

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1401، ، صفحه 37-46

https://doi.org/10.22034/ijes.2022.546690.1236

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی مدل‌یابی معادلات ساختاری بی‌حوصلگی دانش‌آموزان بر اساس نظریه‌های ضمنی هوش، معنای زندگی و حمایت از خودمختاری ادراک‌شده بود. روش‌شناسی: مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بودند که تعداد 400 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر