دو فصلنامه علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش
مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند

مژگان احمدی؛ علی قلی پور سلیمانی؛ نرگس دل افروز؛ کامبیز شاهرودی

دوره 7، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 356-367

https://doi.org/10.22034/ijes.2021.699840

چکیده
  هدف: امروزه توجه به جنبه‌های رفتاری مشتریان و مصرف‌کنندگان و ادراکی که آنان از برندها دارند برای جذب و نگهداشت آنها بسیار مهم و حیاتی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی رفتار اجتماعی خرید مصرف‌کننده از طریق ادراک از برند فروشگاه زنجیره‌ای شهروند انجام شد.روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی ...  بیشتر